శుభవేళ స్తోత్రబలి

పాట రచయిత:
Lyricist:


శుభవేళ – స్తోత్రబలి
తండ్రీ దేవా – నీకేనయ్యా
ఆరాధన – స్తోత్రబలి
తండ్రీ దేవా – నీకేనయ్యా
తండ్రీ దేవా – నీకేనయ్యా (2) ||శుభవేళ||

ఎల్ షడ్డాయ్ – ఎల్ షడ్డాయ్ – సర్వ శక్తిమంతుడా (2)
సర్వ శక్తిమంతుడా – ఎల్ షడ్డాయ్ ఎల్ షడ్డాయ్ (2) ||శుభవేళ||

ఎల్ రోయి – ఎల్ రోయి – నన్నిల చూచువాడా (2)
నన్నిల చూచువాడా – ఎల్ రోయి ఎల్ రోయి (2) ||శుభవేళ||

యెహోవా షమ్మా – మాతో ఉన్నవాడా (2)
మాతో ఉన్నవాడా – యెహోవా షమ్మా (2) ||శుభవేళ||

యెహోవా షాలోం – శాంతి నొసగు వాడా (2)
శాంతి నొసగువాడా – యెహోవా షాలోం (2) ||శుభవేళ||


Shubha Vela – Sthothra Bali
Thandree Devaa – Neekenayyaa
Aaraadhan – Sthothrabali
Thandree Devaa – Neekenayyaa
Thandree Devaa – Neekenayyaa (2) ||Shubha Vela||

El Shaddai El Shaddai – Sarva Shakthimanthudaa (2)
Sarva Shakthimanthudaa – El Shaddai El Shaddai (2) ||Shubha Vela||

El Royi El Royi – Nannila Choochuvaadaa (2)
Nannila Choochuvaadaa – El Royi El Royi (2) ||Shubha Vela||

Yehovaa Shammaa – Maatho Unnavaadaa (2)
Maatho Unnavaadaa – Yehovaa Shammaa (2) ||Shubha Vela||

Yehovaa Shaalom – Shaanthi Nosaguvaadaa (2)
Shaanthi Nosaguvaadaa – Yehovaa Shaalom (2) ||Shubha Vela||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply