సమీపింపరాని తేజస్సులో

పాట రచయిత:
Lyricist:


సమీపింపరాని తేజస్సులో ఓ.. ఓ..
వసీయించువాడ నా దైవమా (2)
రాజులకు రారాజా
సమస్తమునకు జీవధారకుడా (2)
పరిశుద్ధుడా ఆ.. ఆ.. ఆ.. పరిశుద్ధుడా        ||సమీపింపరాని||

పాపులలో… ప్రధానుడనైన నను రక్షించుటకు
క్రీస్తేసువై లోకమునకు అరుదెంచినావు (2)
దూషకుడను హానికరుడైన నన్ను (2)
కరుణించి మార్చివేసితివి (2)            ||సమీపింపరాని||

నా దేవా… నా యవ్వనమును బట్టి
తృణీకరింప బడకుండ నన్ను కాపాడుము (2)
నా పవిత్రత ప్రేమ ప్రవర్తనములో (2)
నీ స్వరూపములోకి నను మార్చుము (2)           ||సమీపింపరాని||


Sameepimparaani Thejassulo O.. O..
Vaseeyinchuvaada Naa Daivamaa (2)
Raajulaku Raaraajaa
Samasthamunaku Jeevadhaarakudaa (2)
Parishuddhudaa Aa.. Aa.. Aa.. Parishuddhudaa          ||Sameepimparaani||

Paapulo.. Pradhaanudanaina Nanu Rakshinchutaku
Kreesthesuvai Lokamunaku Arudenchinaavu (2)
Dooshakudanu Haaniakarudaina Nannu (2)
Karuninchi Maarchi Vesithivi (2)            ||Sameepimparaani||

Naa Devaa.. Naa Yavvanamunu Batti
Thruneekarimpa Badakunda Nannu Kaapaadumu (2)
Naa Pavithratha Prema Pravarthanamulo (2)
Nee Swaroopamuloki Nanu Maarchumu (2)            ||Sameepimparaani||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply