సిలువ సాక్షిగా

పాట రచయిత:
Lyricist:


సిలువ సాక్షిగా యేసు సిలువను
సిలువ మోయుచు ప్రకటించెదను (2)
ఇదే నా వేదన – ఇదే నా ప్రార్థన           ||సిలువ||

యేసు ఒళ్ళు చీల్చెను కుల కొరడా దెబ్బలే
క్రీస్తు తలను గుచ్చెను మత ముళ్ల కిరీటమే (2)
మేకులు దిగ గొట్టెను పదవి వ్యామోహమే
సిలువలో వ్రేలాడ దీసెను అధికారమే
కులమా కళ్ళు పొడచుకో – మతమా ఉరి పోసుకో        ||సిలువ||

లోక పాప క్షమాపణ యేసు సిలువ రక్తమే
పాప శాప విమోచన యేసు సిలువ మార్గమే (2)
దైవమా నవ పాలన క్రీస్తు సిలువ జీవమే
సమ సమాజ స్థాపనలో యేసు సిలువ సత్యమే
కులమా కళ్ళు పొడచుకో – మతమా ఉరి పోసుకో           ||సిలువ||


Siluva Saakshigaa Yesu Siluvanu
Siluva Moyuchu Prakatinchedanu (2)
Ide Naa Vedana – Ide Naa Praarthana         ||Siluva||

Yesu Ollu Cheelchenu Kula Koradaa Debbale
Kreesthu Thalanu Guchchenu Matha Mulla Kireetame (2)
Mekulu Diga Gottenu Padavi Vyaamohame
Siluvalo Vrelaada Deesenu Adhikaarame
Kulamaa Kallu Podachuko – Mathamaa Uri Posuko           ||Siluva||

Loka Paapa Kshamaapana Yesu Siluva Rakthame
Paapa Shaapa Vimochana Yesu Siluva Maargame (2)
Daivamaa Nava Paalana Kreesthu Siluva Jeevame
Sama Samaaja Sthaapanalo Yesu Siluva Sathyame
Kulamaa Kallu Podachuko – Mathamaa Uri Posuko           ||Siluva||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply