స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి

పాట రచయిత: ఎస్ జె బెర్క్మన్స్
Lyricist: S J Berchmans


స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి – మంచిదేవా నీకేనయ్యా
శుభవేళ ఆనందమే – నా తండ్రి నీ చిరుపాదమే (2)

నిన్నటి బాధలంతా నేటికి మాయమయ్యే (2)
నెమ్మది ఉదయించె అది శాశ్వతమైనదయ్యా (2)
కోటి కోటి స్తోత్రం డాడి (3)          ||స్తోత్రబలి||

రేయంతా కాచితివి మరు దినమిచ్చితివి (2)
మరువని నా స్నేహమా నీతో కలసి సంతోషింతును (2)
కోటి కోటి స్తోత్రం డాడి (3)          ||స్తోత్రబలి||

నీ సేవ మార్గంలో ఉత్సాహం నొసగితివి (2)
ఉరికురికి పనిచేయ నాకు ఆరోగ్యమిచ్చితివి (2)
కోటి కోటి స్తోత్రం డాడి (3)          ||స్తోత్రబలి||

వేదన దుఃఖమైన ఎన్నడు విడదీయదు (2)
యేసయ్య నీ నీడలో దినదినం జీవింతును (2)
కోటి కోటి స్తోత్రం డాడి (3)          ||స్తోత్రబలి||


Sthothrabali Sthothrabali
Manchi Devaa Neekenayyaa
Shubhavela Aanandame
Naa Thandri Nee Chiru Paadame (2)

Ninnati Baadhalanthaa Netiki Maayamayye (2)
Nemmadi Udayinche Adi Shaashwathamainadayyaa (2)
Koti Koti Sthothram Daddy (3)         ||Sthothrabali||

Reyanthaa Kaachithivi Maru Dinamichchithivi (2)
Maruvani Naa Snehamaa Neetho Kalasi Santhoshinthunu (2)
Koti Koti Sthothram Daddy (3)         ||Sthothrabali||

Nee Seva Maargamlo Uthsaaham Nosagithivi (2)
Urikuriki Pani Cheya Naaku Aarogyamichchithivi (2)
Koti Koti Sthothram Daddy (3)         ||Sthothrabali||

Vedana Dukhamaina Ennadu Vidadheeyadhu (2)
Yesayya Nee Needalo Dinadinam Jeevinthunu (2)
Koti Koti Sthothram Daddy (3)         ||Sthothrabali||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply