కావలివాడా ఓ కావలివాడా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

కావలివాడా ఓ కావలివాడా
కనులు తెరచి పొలమును చూడు
కోతకు వఛ్చిన పంటను కోయుము        ||కావలి||

పిలిచెను నీ యజమానుడు
జత పనివాడవై యుండుటకు (2)
కొలుచును నీ ఫలమంతమున
పని చేసిన రీతిగనే (2)     ||కావలి||

నమ్మెను నీ యజమానుడు
అప్పగించెను తన స్వాస్థ్యము (2)
తిరిగి వచ్చును జీతమియ్యను
సిద్ధ పడుము ఇక నిద్ర మాని (2)     ||కావలి||

ఎంచెను నీ యజమానుడు
నీ పాదములు సుందరములని (2)
ఉంచెను కర్మెలు పర్వతముపై
పరుగిడుము పరాక్రమ శాలివై (2)     ||కావలి||

వేయుము పునాది నేర్పరివై
చెక్కుము రాళ్లను శిల్ప కారివై (2)
కొయ్య కాలును కర్ర గడ్డియు
కాలిపోవును అగ్ని పరీక్షలో (2)     ||కావలి||

Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
Kanulu Therachi Polamunu Choodu
Kothaku Vachchina Pantanu Koyumu         ||Kaavali||

Pilichenu Nee Yajamaanudu
Jatha Panivaadavai Yundutaku (2)
Koluchunu Nee Phalamanthamuna
Pani Chesina Reethigane (2)         ||Kaavali||

Nammenu Nee Yajamaanudu
Appaginchenu Thana Swaasthyamu (2)
Thirigi Vachchunu Jeethamiyyanu
Siddha Padumu Ika Nidra Maani (2)         ||Kaavali||

Enchenu Nee Yajamaanudu
Nee Paadamulu Sundaramulani (2)
Unchenu Karmelu Parvathamupai
Parugidumu Paraakrama Shaalivai (2)         ||Kaavali||

Veyumu Punaadi Nerparivai
Chekkumu Raallanu Shilpa Kaarivai (2)
Koyya Kaalunu Karra Gaddiyu
Kaalipovunu Agni Pareekshalo (2)         ||Kaavali||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply