పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా

పాట రచయిత: ఫ్రెడ్డీ పాల్
Lyricist: Freddy Paul


పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
పిలుపుకు తగిన బహుమతికై
ప్రభు యేసుని ఆజ్ఞల మార్గములో
గురి యొద్దకే నేను పరుగెత్తెదా (2)       ||పరుగెత్తెదా||

దైవ భయము కలిగి – శరీరేఛ్చలను విడిచి (2)
అక్షయ కిరీటము కొరకే – ఆశతో పరుగెత్తెదా (2)       ||పరుగెత్తెదా||

ఆత్మాభిషేకము కలిగి – ఆత్మల భారముతో (2)
అతిశయ కిరీటము కొరకే – అలయక పరుగెత్తెదా (2)       ||పరుగెత్తెదా||

యేసు వైపు చూచుచు – విశ్వాసము కాపాడుకొనుచు (2)
వాడబారని కిరీటముకే – వాంఛతో పరుగెత్తెదా (2)       ||పరుగెత్తెదా||

Parugetthedaa Parugetthedaa
Pilupuku Thagina Bahumathikai
Prabhu Yesuni Aagnala Maargamulo
Guri Yoddake Nenu Parugetthedaa (2)        ||Parugetthedaa||

Daiva Bhayamu Kaligi – Shareerechchalanu Vidichi (2)
Akshaya Kireetamu Korake – Aashatho Parugettheda (2)        ||Parugetthedaa||

Aathmaabhishekamu Kaligi – Aathmala Bhaaramutho (2)
Athishaya Kireetamu Korake – Alayaka Parugetthedaa (2)        ||Parugetthedaa||

Yesu Vaipu Choochuchu – Vishwaasamu Kaapaadukonuchu (2)
Vaadabaarani Kireetamuke – Vaanchatho Parugetthedaa (2)        ||Parugetthedaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply