ఎంతో భాగ్యంబు

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎంతో భాగ్యంబు శ్రీ యేసు దొరికెను
మనకెంతో భాగ్యంబు
వింతైన తన మహిమనంత విడచి మన కొరకై
చింతలన్నియు బాపుటకెంతో దీనుడాయె         ||ఎంతో||

పరలోకమును విడచి మనుజ కుమారుడయ్యె
నరుల బాంధవుడయ్యా కరుణా సముద్రుండు          ||ఎంతో||

బాలుడయ్య తన జనకుని – పని నెరిగిన వాడయ్యే
ఈ లోకపు జననీ జనకులకెంతో లోబడనే         ||ఎంతో||

పెరిగెను జ్ఞానమందు – మరియు దేహ బలమందు
పరమేశుని దయయందు నరుల కనికరమందు          ||ఎంతో||

Entho Bhaagyambu Shree Yesu Dorikenu
Manakentho Bhaagyambu
Vinthaina Thana Mahimanantha Vidachi Mana Korakai
Chinthalanniyu Baaputakentho Deenudaaye          ||Entho||

Paralokamunu Vidachi Manuja Kumaarudayye
Narula Baandhavudayyaa Karunaa Samudrundu        ||Entho||

Baaludayya Thana Janakuni – Pani Nerigina Vaadayye
Ee Lokapu Jananee Janakulakentho Lobadane         ||Entho||

Perigenu Gnaanamandu – Mariyu Deha Balamandu
Parameshuni Dayayandu Narula Kanikaramandu       ||Entho||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply