నీతో నుండని బ్రతుకు

పాట రచయిత: రాజ్ ప్రకాష్ పాల్
Lyricist: Raj Prakash Paul


నీతో నుండని బ్రతుకు – నిను చూడని క్షణము
ఊహించలేను నా యేసయ్యా
నిను చూడని క్షణము – నీతో నుండని బ్రతుకు
ఊహించలేను నా యేసయ్యా (2)

నీదు స్వరము వినకనే నేను
నిను విడచి తిరిగితి నేను
నాదు బ్రతుకులో సమస్తము కోలిపొయితి (2)          ||నిను||

నీ దివ్య ప్రేమను విడచి – నీ ఆత్మ తోడు త్రోసివేసి
అంధకార త్రోవలో నడచి – నీ గాయమే రేపితిని (2)
అయినా అదే ప్రేమ – నను చేర్చుకున్నప్రేమ
నను వీడని కరుణ – మరువలేనయ్యా యేసయ్యా        ||నీతో||

నను హత్తుకున్న ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
నీ వెలుగులోనే నిత్యం – నే నడిచెదన్ (2)
నను విడువకు ప్రియుడా – నాకు తోడుగా నడువు
నీతోనే నా బ్రతుకు – సాగింతును యేసయ్యా          ||నిను||


Neetho Nundani Brathuku – Ninu Choodani Kshanamu
Oohinchalenu Naa Yesayyaa
Ninu Choodani Jshanamu – Neetho Nundani Brathuku
Oohinchalenu Naa Yesayyaa (2)

Needu Swaramu Vinakane Nenu
Ninu Vidachi Thirigithi Nenu
Naadu Brathukulo Samasthamu Kolipoyithi (2)          ||Ninu||

Nee Divya Premanu Vidachi – Nee Aathma Thodu Throsivesi
Andhakaara Throvalo Nadachi – Nee Gaayame Repithini (2)
Ainaa Ade Prema – Nanu Cherchukunna Prema
Nanu Veedani Karuna – Maruvalenayyaa Yesayyaa         ||Neetho||

Nanu Hatthukunna Prema – Nanu Cherchukunna Prema
Nee Velugulone Nithyam – Ne Nadichedan (2)
Nanu Viduvaku Priyudaa – Naaku Thodugaa Naduvu
Neethone Naa Brathuku – Saaginthunu Yesayyaa          ||Ninu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply