నీ కృప నిత్యముండును

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నీ కృప నిత్యముండును
నీ కృప నిత్య జీవము
నీ కృప వివరింప నా తరమా యేసయ్యా (2)
నీతిమంతుల గుడారాలలో వినబడుచున్నది
రక్షణ సంగీత సునాదము (2)        ||నీ కృప||

శృతి ఉన్న పాటలకు విలువలు ఉన్నట్లె
కృతజ్ఞతనిచ్చావు కృపలో నిలిపావు (2)
కృంగిన వేళలో నను లేవనెత్తిన చిరునామా నీవేగా (2)        ||నీ కృప||

ప్రతి చరణము వెంట పల్లవి ఉన్నట్లె
ప్రతి క్షణమున నీవు పలుకరించావు (2)
ప్రతికూలమైన పరిస్థితిలన్నియు కనుమరుగైపోయెనే (2)        ||నీ కృప||

అనుభవ అనురాగం కలకాలమున్నట్లె
నీ రాజ్యనియమాలలో నిలువనిచ్చావు (2)
రాజమార్గములో నను నడుపుచున్న రారాజువు నీవేగా (2)        ||నీ కృప||


Nee Krupa Nithyamundunu
Nee Krupa Nithya Jeevamu
Nee Krupa Vivarimpa Naa Tharamaa Yesayyaa (2)
Neethimanthula Gudaaraalalo Vinabaduchunnadi
Rakshana Sangeetha Sunaadamu (2)         ||Nee Krupa||

Shruthi Unna Paatalaku Viluvalu Unnatle
Kruthagnathanichchaavu Krupalo Nilipaavu (2)
Krungina Velalo Nanu Levanetthina Chirunaamaa Neevegaa (2)         ||Nee Krupa||

Prathi Charanamu Venta Pallavi Unnatle
Prathikshanamu Neevu Palakarinchaavu (2)
Prathikoolamaina Paristhithilanniyu Kanumarugaipoyene (2)         ||Nee Krupa||

Anubhava Anuraagam Kalakaalamunnatle
Nee Raajya Niyamaalalo Niluvanichchaavu (2)
Raaja Maargamulo Nanu Nadupuchunna Raaraajuvu Neevegaa (2)         ||Nee Krupa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply