సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:


సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
స్వరూపమిచ్చు కుమ్మరివే (2)
సారెపైనున్న మంటినయ్యా
సరియైన పాత్రన్ చేయుమయ్యా
సర్వేశ్వరా నే రిక్తుండను
సర్వదా నిన్నే సేవింతును         ||సర్వ చిత్తంబు||

ప్రభూ! సిద్ధించు నీ చిత్తమే
ప్రార్ధించుచుంటి నీ సన్నిధి (2)
పరికింపు నన్నీ దివసంబున
పరిశుభ్రమైన హిమము కన్నా
పరిశుద్ధున్ జేసి పాలింపుమా
పాపంబు పోవ నను కడుగుమా          ||సర్వ చిత్తంబు||

నీ చిత్తమే సిద్ధించు ప్రభూ
నిన్నే ప్రార్ధింతు నా రక్షకా (2)
నీఛమౌ గాయముల చేతను
నిత్యంబు కృంగి అలసియుండ
నిజమైన సర్వ శక్తుండవే
నీ చేత పట్టి నన్ రక్షింపుమా          ||సర్వ చిత్తంబు||

ఆత్మ స్వరూప నీ చిత్తమే
అనిశంబు చెల్లు ఇహ పరమున (2)
అధికంబుగా నన్ నీ ఆత్మతో
ఆవరింపుమో నా రక్షకా
అందరు నాలో క్రీస్తుని జూడ
ఆత్మతో నన్ను నింపుము దేవా         ||సర్వ చిత్తంబు||


Sarva Chitthambu Needenayyaa
Swaroopamicchu Kummarive (2)
Saarepainunna Mantinayyaa
Sariyainaa Paathran Cheyumayyaa
Sarvesvaraa Ne Rikthundanu
Sarvadaa Ninne Sevinthunu       ||Sarva Chitthambu||

Prabhuu! Siddhinchu Nee Chitthame
Praardhinchuchunti Nee Sannidhi (2)
Parikimpu Nannee Divasambuna
Parishubhramaina Himamu Kannaa
Parisuddhun Jesi Paalimpumaa
Paapambu Pova Nanu Kadugumaa        ||Sarva Chitthambu||

Nee Chitthame Siddhinchu Prabhuu
Ninne Praardhinthu Naa Rakshakaa (2)
Neechamou Gaayamula Chethanu
Nithyambu Krungi Alasiyunda
Nijamaina Sarva Shakthundave
Nee Chetha Patti Nan Rakshimpumaa         ||Sarva Chitthambu||

Aathma Swaroopa Nee Chitthame
Anishambu Chellu Iha Paramuna (2)
Adhikambugaa Nan Nee Aathmatho
Aavarimpumo Naa Rakshakaa
Andaru Naalo Kreesthuni Jooda
Aathmatho Nannu Nimpumu Devaa        ||Sarva Chitthambu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply