ఇంటి మీద నున్న

పాట రచయిత: బొనిగల బాబు రావు
Lyricist: Bonigala Babu Rao

ఇంటి మీద నున్న ఒంటరి పిచ్చుకను నేను
కన్నీటితో కృంగి పోతున్నాను (2)
నా యేసయ్యా నా బలమా (2)
నా దీన ప్రార్థన ఆలకించుమా          ||ఇంటి మీద||

వెతకాని బాణమును చేయుచుండె గాయములు
అపవాది కోరలు కోరుచుండె ప్రాణమును – (2)
నీ బాలి పీఠము చెంత నాకు చోటునీయుమా (2)
ఆలకించుమా ఆదరించుమా (2)        ||ఇంటి మీద||

తెలిసి తెలిసి చేసితిని ఎన్నెన్నో పాపములు
తరచి తరచి చూచినా తరగవు నా దోషములు – (2)
నీ ఆత్మను కోల్పోయిన దీనుడను నేను (2)
ఆలకించుమా ఆదరించుమా (2)        ||ఇంటి మీద||

Inti Meeda Nunna Ontari Pichukanu Nenu
Kanneetitho Krungi Pothunnaanu (2)
Naa Yesayyaa Naa Balamaa (2)
Naa Deena Praarthana Aalakinchumaa         ||Inti Meeda||

Vetakaani Baanamunu Cheyuchunde Gaayamulu
Apavaadi Koralu Koruchunde Praanamunu – (2)
Nee Bali Peetamu Chentha Naaku Chotuneeyumaa (2)
Aalakinchumaa Aadarinchumaa (2)       ||Inti Meeda||

Thelisi Thelisi Chesithini Ennenno Paapamulu
Tharachi Tharachi Choochinaa Tharagavu Naa Doshamulu – (2)
Nee Aathmanu Kolpoyina Deenudanu Nenu (2)
Aalakinchumaa Aadarinchumaa (2)       ||Inti Meeda||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply