జాగోరే జాగోరే

పాట రచయిత:
Lyricist:


జాగోరే జాగోరే జాగు జాము రాతిరి
యేసు జాము రాతిరి కాడ పుట్టినాడే భాయ్ (2)
కన్నియ మరియ కన్నులు విరియ
పూత రేకు వంటి బాలుడోయ్ పుట్టె పాకలోన          ||జాగోరే||

దూతలు పాడే కమ్మని పాట కబురే తెచ్చింది
తారలు మెరిసే తీరును చూడ వెలుగే వచ్చింది (2)
వెళ్లి గొల్లలు తేరి చూసిరి – ఘల్లు ఘల్లున చిందులు వేసిరి (2)
ఈ ప్రజల నేలె యేసయ్య వచ్చెనని పరుగులు తీసిరమ్మా          ||జాగోరే||

వెలుగులు చిందే తారను చూసి తరలిరి జ్ఞానులమ్మా
బోళము తెచ్చి కానుకలిచ్చి సాగిలపడిరమ్మా (2)
పోలి కేక పెట్టెనమ్మా – పొలిమేర దాటెనమ్మా (2)
ఆ పసిడి కిరణాల బాలుని చూసి ప్రకృతి మురిసెనమ్మా            ||జాగోరే||


Jaagore Jaagore Jaagu Jaamu Raathiri
Yesu Jaamu Raathiri Kaada Puttinaade Bhaai (2)
Kanniya Mariya Kannulu Viriya
Pootha Reku Vanti Baaludoi Putte Paakalona        ||Jaagore||

Doothalu Paade Kammani Paata Kabure Thechchindi
Thaaralu Merise Theerunu Chooda Veluge Vachchindi (2)
Velli Gollalu Theri Choosiri – Ghallu Ghalluna Chindulu Vesiri (2)
Ee Prajala Nele Yesayya Vachchenani Parugulu Theesirammaa         ||Jaagore||

Velugulu Chinde Thaaranu Choosi Tharaliri Gnaanulammaa
Bolamu Thechchi Kaanukalichchi Sagilapadirammaa (2)
Poli Keka Pettenammaa – Polimera Daatenammaa (2)
Aa Pasidi Kiranaala Baaluni Choosi Prakruthi Murisenammaa         ||Jaagore||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply