కృపలను తలంచుచు

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


కృపలను తలంచుచు (2)
ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని
కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)       ||కృపలను||

రూపింపబడుచున్న ఏ ఆయుధముండినను (2)
నాకు విరోధమై వర్ధిల్లదు యని
చెప్పిన మాట సత్యం – (2)       ||కృపలను||

హల్లెలూయా ఆమెన్ ఆ.. నాకెంతో ఆనందమే (2)
సీయోను నివాసం నాకెంతో ఆనందం
ఆనందమానందమే – (2)       ||కృపలను||


Krupalanu Thalanchuchu (2)
Aayushkaalamanthaa Prabhuni
Kruthagnathatho Sthuthinthun (2)      ||Krupalanu||

Roopimpabaduchunna Ae Aayudhamundinanu (2)
Naaku Virodhamai Vardhilladu Yani
Cheppina Maata Sathyam – (2)      ||Krupalanu||

Hallelooyaa Aamen Aa.. Naakentho Aanandame (2)
Seeyonu Nivaasam Naakentho Aanandam
Aanandamaanandame – (2)      ||Krupalanu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply