నా మట్టుకైతే

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao


నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే
చావైతే నాకు లాభము
నా ప్రభువా యేసయ్యా (4)          ||నా మట్టుకైతే||

నీ కృప నాకు చాలును ఇలలో
నీవు లేని బ్రతుకే శూన్యము నాలో (2)
నా ప్రభువా యేసయ్యా (4)          ||నా మట్టుకైతే||

నీవే నా గొప్ప కాపరివి
విడువను నను ఎడబాయనంటివి (2)
నా ప్రభువా యేసయ్యా (4)          ||నా మట్టుకైతే||


Naa Mattukaithe Brathukuta Kreesthe
Chaavaithe Naaku Laabhamu
Naa Prabhuvaa Yesayyaa (4)          ||Naa Mattukaithe||

Nee Krupa Naaku Chaalunu Ilalo
Neevu Leni Brathuke Shoonyamu Naalo (2)
Naa Prabhuvaa Yesayyaa (4)          ||Naa Mattukaithe||

Neeve Naa Goppa Kaaparivi
Viduvanu Nanu Edabaayanantivi (2)
Naa Prabhuvaa Yesayyaa (4)          ||Naa Mattukaithe||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply