సమానులెవరు ప్రభో

పాట రచయిత:
Lyricist:


సమానులెవరు ప్రభో
నీ సమానులెవరు ప్రభో (2)
సమానులెవరు ప్రభో
సమస్త మానవ శ్రమాను భవమును (2)
సహించి వహించి ప్రేమించగల (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

సమాన తత్వము – సహోదరత్వము (2)
సమంజసము గాను మాకు దెలుప (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

పరార్ధమై భవ – శరీర మొసగిన (2)
పరోపకారా నరావ తారా (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

దయా హృదయ యీ – దురాత్మ లెల్లరున్ (2)
నయాన భయాన దయాన బ్రోవ (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||

ఓ పావనాత్ముడ – ఓ పుణ్య శీలుడ (2)
పాపాత్ములను బ్రోవ – పరమాత్మ సుత (నీ) (2)       ||సమానులెవరో||


Samaanulevaru Prabho
Nee Samaanulevaru Prabho (2)
Samaanulevaru Prabho
Samastha Maanava Shramaanu Bhavamunu (2)
Sahinchi Vahinchi Preminchagala (Nee) (2)        ||Samaanulevaro||

Samaana Thathvamu – Sahodarathvamu (2)
Samanjasamu Gaanu Maaku Delupa (Nee) (2)        ||Samaanulevaro||

Paraardhamai Bhava – Shareera Mosagina (2)
Paropakaaraa Naraava Thaaraa (Nee) (2)        ||Samaanulevaro||

Dayaa Hrudaya Yee – Duraathma Lellarun (2)
Nayaana Bhayaana Dayaana Brova (Nee) (2)        ||Samaanulevaro||

O Paavanaathmuda – O Punya Sheeluda (2)
Paapaathmulanu Brova – Paramaathma Sutha (Nee) (2)        ||Samaanulevaro||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply