నాలో ఉన్న ఆనందం

పాట రచయిత:
Lyricist:


నాలో ఉన్న ఆనందం
నాకున్న సంతోషం
నా జీవన ఆధారం నీవే కదా (2)        ||నాలో||

నా ఆశ్రయము నా దుర్గము
నా కోట నీవే యేసు
నా బలము… నా యేసుడే (2)

గాఢాంధకారములో నే సంచరించిననూ
ఏ అపాయమునకు నే భయపడను (2)
నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును
నన్నాదరించును నా యేసయ్యా (2)      ||నా ఆశ్రయము||

నే బ్రతుకు దినములలో కృపయు క్షేమమును
నన్నాదరించును నా వెంట వచ్చుఁను (2)
చిరకాలము నేను నీ మందిరావరణములో
నివాసము చేసెదను నా యేసయ్యా (2)      ||నా ఆశ్రయము||


Naalo Unna Aanandam
Naakunna Santhosham
Naa Jeevana Aadhaaram Neeve Kadaa (2)     ||Naalo||

Naa Aashrayamu Naa Durgamu
Naa Kota Neeve Yesu
Naa Balamu… Naa Yesude (2)

Gaadaandhakaaramulo Ne Sancharinchinanu
Ae Apaayamunaku Ne Bhayapadanu (2)
Nee Duddu Karrayu Nee Dandamunu
Nannaadharinchunu Naa Yesayyaa (2)       ||Naa Aashrayamu||

Ne Brathuku Dinamulalo Krupayu Kshemamunu
Nannaadarinchunu Naa Venta Vachchunu (2)
Chirakaalamu Nenu Nee Mandiraavaranamulo
Nivaasamu Chesedanu Naa Yesayyaa (2)       ||Naa Aashrayamu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply