చూడరే సిలువను

పాట రచయిత: ఒంగోలు అబ్రాహాము
Lyricist: Ongole Abraham

చూడరే సిలువను వ్రే-లాడు యేసయ్యను
పాడు లోకంబునకై – గోడు జెందె గదా        ||చూడరే||

నా చేతులు చేసినట్టు – దోషంబులే గదా
నా రాజు చేతులలో ఘోరంపు జీలలు        ||చూడరే||

దురితంపు దలఁపులే – పరమ గురిని శిరముపై
నెనరు లేక మొత్తెనయ్యొ – ముండ్ల కిరీటమై        ||చూడరే||

పరుగెత్తి పాదములు – చేసిన పాపంబులు
పరమ రక్షకుని – పాదములలో మేకులు        ||చూడరే||

పాపేఛ్చ తోడ గూడు – నాడు చెడ్డ పడకలే
పరమ గురుని ప్రక్కలోని – బల్లెంపు పోటులు        ||చూడరే||

Choodare Siluvanu Vre-laadu Yesayyanu
Paadu Lokambunakai – Godu Jende Gadaa         ||Choodare||

Naa Chethulu Chesinatti – Doshambule Gadaa
Naa Raaju Chethulalo Ghorampu Jeelalu         ||Choodare||

Durithampu Dalapule – Parama Gurini Shiramupai
Nenaru Leka Motthenayyo – Mundla Kireetamai         ||Choodare||

Parugetthi Paadamulu – Chesina Paapambulu
Parama Rakshakuni – Paadamulalo Mekulu         ||Choodare||

Paapechcha Thoda Goodu – Naadu Chedda Padakale
Parama Guruni Prakkaloni – Ballempu Potulu         ||Choodare||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply