లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు

పాట రచయిత:
Lyricist:


లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
వెలుగు వచ్చియున్నది (2)
యెహోవా మహిమ నీపై
ప్రకాశముగా నుదయించె (2)       ||లెమ్ము||

యేసే యీ లోకమునకు
వెలుగై యున్నానని చెప్పెన్ (2)
యేసుని నమ్మువారు (2)
వెలుగులో నడుచువారు (2)       ||లెమ్ము||

అంధకార మందుండి
బంధింప బడిన వారిన్ (2)
ఆశ్చర్యమైన వెలుగు (2)
నందించి విమోచించెన్ (2)       ||లెమ్ము||

దాత ప్రభు యేసుని నమ్మి
నీతిగా నడుచువారు (2)
జాతి భేదములు లేక (2)
జ్యోతుల వలె నుందురు (2)       ||లెమ్ము||

మనుజులు మీ సత్క్రియలను
జూచి బహు సంతోషించి (2)
మనసారా పరమ తండ్రిన్ (2)
మహిమ పరచెదరు (2)       ||లెమ్ము||

జనములు నీ వెలుగునకు
పరుగెత్తి వచ్చెదరు (2)
రాజులు నీదు ఉదయ (2)
కాంతికి వచ్చెదరు (2)       ||లెమ్ము||

Lemmu Thejarillumu Neeku
Velugu Vachchiyunnadi (2)
Yehovaa Mahima Neepai
Prakaashamuga Nudayinche (2)      ||Lemmu||

Yese Yee Lokamunaku Velugai
Yunnaanani Cheppen (2)
Yesuni Nammuvaaru (2)
Velugulo Naduchuvaaru (2)      ||Lemmu||

Andhakaara Mandundi
Bandhimpa Badina Vaarin (2)
Aaschryamaina Velugu (2)
Nandinchi Vimochinchen (2)      ||Lemmu||

Daatha Prabhu Yesuni Nammi
Neethigaa Naduchuvaaru (2)
Jaathi Bedhamulu Leka (2)
Jyothula Vale Nunduru (2)      ||Lemmu||

Manujulu Mee Sathkriyalanu
Joochi Bahu Santhoshinchi (2)
Manasaara Parama Thandrin (2)
Mahima Parachedaru (2)      ||Lemmu||

Janamulu Nee Velugunaku
Parugetthi Vachchedaru (2)
Raajulu Needu Udaya (2)
Kaanthiki Vachchedaru (2)      ||Lemmu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply