నీ నామమే ఎద కొలిచెదను

పాట రచయిత: 
Lyricist: 

నీ నామమే ఎద కొలిచెదను
నీ వాక్యమునే సదా తలచెదను (2)
సైన్యములకధిపతియగు దేవా
ఆది దేవుడవయిన యెహోవా (2)      ||నీ నామమే||

దోష రహితుడ – సృష్టి కారుడ
నేరమెంచని నిర్ణయకుడా
సిలువ దరుడ – మరణ విజయుడ
లోక రక్షక యేసు నాథుడా (2)      ||సైన్యము||

నిన్ను మరచిన – మిగులు శూన్యము
నీతో అణకువ పెంచు జ్ఞానము
నాదు లోకము – బహు కలవరము
నీదు వాక్యము తెలుపు మార్గము (2)      ||సైన్యము||

క్షణము వీడని – నీడ నీవని
నమ్మి నిరతము నిన్ను వేడెద
నీదు పాత్రగ – యాత్ర సాగెద
నీదు ఘనతను ఎలిగి చాటెద (2)      ||సైన్యము||

Nee Naamame Eda Kolichedanu
Nee Vaakyamune Sadaa Thalachedanu (2)
Sainyamulakadhipathiyagu Devaa
Aadi Devudavaina Yehovaa (2)    ||Nee Naamame||

Dosha Rahithuda – Srushtikaaruda
Neramenchani Nirnayakudaa
Siluvadaruda Marana Vijayuda
Loka Rakshaka Yesu Naathudaa (2)     ||Sainyamu||

Ninnu Marachina Migulu Shoonyamu
Neetho Anakuva Penchu Gnaanamu
Naadu Lokamu Bahu Kalavaramu
Needu Vaakyamu Thelupu Maargamu (2)     ||Sainyamu||

Kshanamu Veedani Needa Neevani
Nammi Nirathamu Ninnu Vededa
Needu Paathragaa Yaathra Saageda
Needu Ghanathanu Eligi Chaateda (2)     ||Sainyamu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply