విజయ గీతము మనసార

పాట రచయిత:
Lyricist:


విజయ గీతము మనసార నేను పాడెద
నా విజయముకై ప్రాణ త్యాగము చేసావు నీవు (2)
పునరుత్తానుడ నీవే
నా ఆలాపన నీకే నా ఆరాధన (2)

ఉన్నతమైన నీ ఉపదేశము నా నిత్య జీవముకే
పుటము వేసితివే నీ రూపము చూడ నాలో (2)
యేసయ్యా నీ తీర్మానమే నను నిలిపినది
నీ ఉత్తమమైన సంఘములో (2)        ||విజయ||

ఒకని ఆయుషు ఆశీర్వాదము నీ వశమైయున్నవి
నీ సరిహద్దులలో నెమ్మది కలిగెను నాలో (2)
యేసయ్యా నీ సంకల్పమే మహిమైశ్వర్యము
నీ పరిశుద్ధులలో చూపినది (2)        ||విజయ||

నూతన యెరుషలేం సీయోను నాకై నిర్మించుచున్నావు నీవు
ఈ నిరక్షణయే రగులుచున్నది నాలో (2)
యేసయ్యా నీ ఆధిపత్యమే అర్హత కలిగించె
నీ ప్రసన్న వదనమును ఆరాధించ (2)        ||విజయ||

Vijaya Geethamu Manasaara Nenu Paadeda
Naa Vijayamukai Praana Thyaagamu Chesaavu Neevu (2)
Punarutthaanuda Neeve
Naa Aalaapana Neeke Naa Aaraadhana (2)

Unnathamaina Nee Upadeshamu Naa Nithya Jeevamuke
Putamu Vesithive Nee Roopamu Chooda Naalo (2)
Yesayyaa Nee Theermaaname Nanu Nilipinadi
Nee Utthamamaina Sanghamulo (2)       ||Vijaya||

Okani Aayushu Aasheervaadamu Nee Vashamaiyunnavi
Nee Sarihaddulalo Nemmadi Kaligenu Naalo (2)
Yesayyaa Nee Sankalpame Mahimaishvaryamu
Nee Parishuddhulalo Choopinadi (2)       ||Vijaya||

Noothana Yerushalem Seeyonu Naakai Nirminchuchunnaavu Neevu
Ee Nirakshanaye Raguluchunnadi Naalo (2)
Yesayyaa Nee Aadhipathyame Arhatha Kaliginche
Nee Prasanna Vadanamunu Aaraadhincha (2)       ||Vijaya||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply