మెల్లని స్వరమే

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar


మెల్లని స్వరమే వినిపించావే
చల్లని చూపుతో దీవించినావే
వాక్యపు ఒడిలో లాలించినావే
ఆత్మీయ బడిలో నన్ను పెంచినావే
నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే నాకు పది వేలయా
నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే నాకు సుభాగ్యమయా (2)         ||మెల్లని||

తీయని గీతాన్ని వినిపించాలని
చల్లని వేళలో నిను నేను చేరితిని
అమృత రాగాన్ని వినిపించాలని
చల్లని వేళలో నిను నేను చేరితిని (2)
నాకంటే ముందుగా నీవొచ్చినావే
నీ మాట నా పాటగా మార్చేసినావే (2)         ||మెల్లని||

కృంగిన కాలములో వేదనల వేళలో
సోమసిన సమయములో నిను నేను చేరితిని (2)
నా గాథ అంతయు గమనించినావే
నా గుండె మంటలను ఆర్పేసినావే (2)         ||మెల్లని||

Mellani Swarame Vinipinchinaave
Challani Chooputho Deevinchinaave
Vaakyapu Odilo Laalinchinaave
Aathmeeya Badilo Nannu Penchinaave
Nee Mellani Swarame Challani Choope Naaku Padi Velayaa
Nee Mellani Swarame Challani Choope Naaku Subhaagyamayaa (2)    ||Mellani||

Theeyani Geethaanni Vinipinchaalani
Challani Velalo Ninu Nenu Cherithini
Amrutha Raagaanni Vinipinchaalani
Challani Velalo Ninu Nenu Cherithini (2)
Naakante Mundugaa Neevochchinaave
Nee Maata Naa Paatagaa Maarchesinaave (2)    ||Mellani||

Krungina Kaalamulo Vedanala Velalo
Somasina Samayamulo Ninu Nenu Cherithini (2)
Naa Gaadha Anthayu Gamaninchinaave
Naa Gunde Mantalanu Aarpesinaave (2)    ||Mellani||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply