ఆడెదన్ పాడెదన్

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఆడెదన్ పాడెదన్.. యేసుని సన్నిధిలో
నను బలపరచిన దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతింతును ఆరాధింతును.. యేసుని సన్నిధిలో
ఉజ్జీవమిచ్చిన దేవుని సన్నిధిలో         ||ఆడెదన్||

నను దర్శించి నూతన జీవం… ఇచ్చిన సన్నిధిలో
నను బలపరచి ఆదరించిన.. యేసుని సన్నిధిలో (2)
ఆడెదన్ పాడెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో          ||ఆడెదన్||

పరిశుద్ధాత్మ జ్వాలలో రగిలించి నన్ను… మండించిన సన్నిధిలో
పరిశుద్ధాత్మలో నను అభిషేకించిన.. యేసుని సన్నిధిలో (2)
ఆడెదన్ పాడెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో       ||ఆడెదన్||

Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo
Nanu Balaparachina Devuni Sannidhilo
Sthuthinthunu Aaraadhinthunu.. Yesuni Sannidhilo
Ujjeevamichchina Devuni Sannidhilo          ||Aadedan||

Nanu Darshinchi Noothana Jeevam… Ichchina Sannidhilo
Nanu Balaparchi Aadarinchina.. Yesuni Sannidhilo (2)
Aadedhan Paadedhan Devuni Sannidhilo
Sthuthinchedan Aaradhinchedan Devuni Sannidhilo        ||Aadedhan||

Parishuddhaathma Jwaalalo Ragilinchi Nannu… Mandinchina Sannidhilo
Parishuddhathmalo Nanu Abhishekinchina.. Yesuni Sannidhilo (2)
Aadedhan Paadedhan Devuni Sannidhilo
Sthuthinchedan Aaradhinchedan Devuni Sannidhilo        ||Aadedhan||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply