వర్ణించలేను

పాట రచయిత:
Lyricist:


వర్ణించలేను వివరించలేను
అతి శ్రేష్టమైన నీ నామమున్
యేసు నీ నామమున్ – (2)
కొనియాడెదన్ కీర్తించెదన్ (2)
అత్యంతమైన నీ ప్రేమను
యేసు నీ ప్రేమను (2)      ||వర్ణించలేను||

మహోన్నతుడ నీవే – పరిశుద్ధుడ నీవే
పాపినేని చూడక ప్రేమించితివే (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)
అర్పింతు స్తుతులను ఆరాధ్యుడా (2)      ||వర్ణించలేను||

సర్వాధికారి సర్వోన్నతుడా (2)
హీనుడైన నన్ను కరుణించితివే (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)
అర్పింతు స్తుతులను ఆరాధ్యుడా (2)      ||వర్ణించలేను||

రత్న వర్ణుడవు అతి సుందరుడవు (2)
నీ మహిమ నాకిచ్చి వెలిగించితివే (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)
అర్పింతు స్తుతులను ఆరాధ్యుడా (2)      ||వర్ణించలేను||

Varninchalenu Vivarinchalenu
Athi Sreshtamaina Nee Naamamun
Yesu Nee Naamamun – (2)
Koniyaadedhan Keerthinchedhan (2)
Athyanthamaina Nee Premanu
Yesu Nee Premanu (2)        ||Varninchalenu||

Mahonnathuda Neeve – Parishuddhuda Neeve
Paapinani Choodaka Preminchithive (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)
Arpinthu Sthuthulanu Aaraadhyudaa (2)        ||Varninchalenu||

Sarvaadhikaari Sarvonnathudaa (2)
Heenudaina Nannu Karuninchithive (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)
Arpinthu Sthuthulanu Aaraadhyudaa (2)        ||Varninchalenu||

Rathna Varnudavu Athi Sundarudavu (2)
Nee Mahima Naakichchi Veliginchithive (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)
Arpinthu Sthuthulanu Aaraadhyudaa (2)        ||Varninchalenu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply