ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
ఘోరాంధకార లోకమున
మహిమ క్రీస్తు ఉదయించెను
రక్షణ వెలుగు నీయను – (2)      ||ఉదయించె||

ఘోరాంధకారమున దీపంబు లేక
పలు మారు పడుచుండగా (2)
దుఃఖ నిరాశ యాత్రికులంతా
దారి తప్పియుండగా (2)
మార్గదర్శియై నడిపించువారు (2)
ప్రభు పాద సన్నిధికి
దివ్య రక్షకుడు ప్రకాశ వెలుగు
ఉదయించె ఈ ధరలో – (3)       ||ఉదయించె||

చింత విచారముతో నిండియున్న
లోక రోదన విని (2)
పాపంబునుండి నశించిపోగా
ఆత్మ విమోచకుడు (2)
మానవాళికై మరణంబునొంది (2)
నిత్య జీవము నివ్వన్
దివ్యరక్షకుడు ప్రకాశతార
ఉదయించె రక్షింపను – (3)       ||ఉదయించె||

పరలోక తండ్రి కరుణించి మనల
పంపేను క్రీస్తు ప్రభున్ (2)
లోకాంధులకు దృష్టినివ్వ
అరుదెంచె క్రీస్తు ప్రభువు (2)
చీకటి నుండి దైవ వెలుగునకు (2)
తెచ్చె క్రీస్తు ప్రభువు
సాతాను శృంగలములను తెంప
ఉదయించె రక్షకుడు – (3)       ||ఉదయించె||

Udayinche Divya Rakshakudu
Ghoraandhakaara Lokamuna
Mahima Kreesthu Udayinchenu
Rakshana Velugu Neeyanu – (2)       ||Udayinche||

Ghoraandhakaaramuna Deepambu Leka
Palu Maaru Paduchundagaa (2)
Dukha Niraasha Yaathrikulanthaa
Daari Thappiyundagaa (2)
Maargadarshiyai Nadipinchuvaaru (2)
Prabhu Paada Sannidhiki
Divya Rakshakudu Prakaasha Velugu
Udayinche Ee Dharalo – (3)       ||Udayinche||

Chintha Vichaaramutho Nindiyunna
Loka Rodana Vini (2)
Paapambu Nundi Nashinchi Pogaa
Aathma Vimochakudu (2)
Maanavaalikai Maranambu Nondi (2)
Nithya Jeevamu Nivvan
Divya Rakshakudu Prakaasha Thaara
Udayinche Rakshimpanu – (3)      ||Udayinche||

Paraloka Thandri Karuninchi Manala
Pampenu Kreesthu Prabhun (2)
Lokaandhulaku Drushtinivva
Arudenche Kreesthu Prabhuvu (2)
Cheekati Nundi Daiva Velugunaku (2)
Thechche Kreesthu Prabhuvu
Saathaanu Shrungalamulanu Thempa
Udayinche Rakshakudu – (3)       ||Udayinche||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

 1. Praise the Lord Brother!

  If I may request, Please include the below 2nd Stanza in the song.

  చింతవిచారముతో నిండియున్న – లోకరోదనవిని
  పాపంబునుండి నశించిపోగా – ఆత్మవిమోచకుడు
  మానవాళికై మరణంబునొంది – నిత్య జీవము నివ్వన్
  దివ్యరక్షకుడు ప్రకాశతార – ఉదయించె రక్షింపను

Leave a Reply

%d bloggers like this: