నోరారగా చేతును

పాట రచయిత:సీయోను గీతాలు
Lyricist:
Songs of Zion

నోరారగా చేతును
దైవారాధనను (2)
ధారాళముగా పాడెదను
స్తోత్ర గీతమును (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హాల్లేలూయా (2)      ||నోరారగా||

భరియించితివి నా పాపపు శిక్షన్
జరిగించితివి నీ రక్షణ కార్యము నాలో (2)      ||హల్లెలూయా||

విడిపించితివి పాప శిక్ష నుండి
నడిపించితివి జీవ మార్గము నందు (2)      ||హల్లెలూయా||

దయచేసితివి మోక్ష భాగ్యము నాకు
క్రయమిచ్చితివి నా విమోచనకై (2)      ||హల్లెలూయా||

వెలిగించితివి నా మనోనేత్రములు
తొలగించితివి నా పాప చీకటి బ్రతుకు (2)      ||హల్లెలూయా||

Noraaragaa Chethunu
Daivaaraadhananu (2)
Dhaaraalamugaa Paadedanu
Sthothra Geethamunu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Haallelooyaa (2)       ||Noraaragaa||

Bhariyinchithivi Naa Paapapu Shikshan
Jariginchithivi Nee Rakshana Kaaryamu Naalo (2)    ||Hallelooyaa||

Vidipinchithivi Paapa Shiksha Nundi
Nadipinchithivi Jeeva Maargamu Nandu (2)    ||Hallelooyaa||

Dayachesithivi Moksha Bhaagyamu Naaku
Krayamichchithivi Naa Vimochanakai (2)    ||Hallelooyaa||

Veliginchithivi Naa Manonethramulu
Tholaginchithivi Naa Paapa Cheekati Brathuku (2)    ||Hallelooyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply