కొండల తట్టు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

కొండల తట్టు కన్నులెత్తుచున్నాను
నాకు సాయమెచ్చట నుండి వచ్చును

భూమి యాకాశముల సృజించిన
యెహోవా వలన సాయము కల్గున్    ||కొండల||

నీ పాదము తొట్రిల్ల నీయడు
నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు    ||కొండల||

ఇశ్రాయేలును కాచు దేవుడు
కునుకడు నిద్రపోడు యెన్నడు    ||కొండల||

యెహోవాయే నిన్ను కాపాడును
కుడి ప్రక్క నీడగా నుండును    ||కొండల||

పగటెండ రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ
నీకు తగులకుండ కాపాడును    ||కొండల||

ఎట్టి అపాయమైన రాకుండ
ఆయన నీ ప్రాణము కాపాడున్    ||కొండల||

ఇది మొదలుకొని నిత్యము నీ
రాకపోకలందు నిను కాపాడున్    ||కొండల||

Kondala Thattu Kanuletthuchunnaanu
Naaku Saayamechchata Nundi Vachchunu

Bhoomi Yaakaashamula Srujinchina
Yehovaa Valana Saayamu Kalgun       ||Kondala||

Nee Paadamu Thotrillaneeyadu
Ninnu Kaapaaduvaadu Kunukadu       ||Kondala||

Ishraayelunu Kaachu Devudu
Kunukadu Nidrapodu Ennadu       ||Kondala||

Yehovaaye Ninnu Kaapaadunu
Kudi Prakka Needagaa Nundunu       ||Kondala||

Pagatenda Raathri Vennela Debba
Neeku Thagulakunda Kaapaadunu       ||Kondala||

Etti Apaayamaina Raakunda
Aayana Nee Praanamu Kaapaadun       ||Kondala||

Idi Modalukoni Nithyamu Nee
Raakapokalandu Ninu Kaapaadun       ||Kondala||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply