కృప కనికరముల

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

కృప కనికరముల
మా దేవా – కృతజ్ఞత నర్పింతు (2)

యెహోవా చేసిన ఉపకారములకై
ఆయనకేమి చెల్లింతును (2)
యెహోవా నామమున – ప్రార్ధన చేసెదను (2)
రక్షణ పాత్ర చేబూని     ||కృప||

నీదు కృపతో నాదు యేసు
నన్ను నీవు రక్షించితివి (2)
కాదు నాదు – క్రియల వలన (2)
ఇది దేవుని వరమే     ||కృప||

చెప్ప నశక్యము మహిమ యుక్తము
నీవొసంగిన సంతోషము (2)
తప్పకుండా – హల్లెలూయా (2)
పాట పాడెదన్     ||కృప||

Krupa Kanikaramula
Maa Devaa – Kruthagnatha Narpinthu (2)

Yehovaa Chesina Upaakaaramulakai
Aayanakemi Chellinthunu (2)
Yehovaa Naamamuna – Praardhana Chesedanu (2)
Rakshana Paathra Chebooni       ||Krupa||

Needu Krupatho Naadu Yesu
Nannu Neevu Rakshinchithivi (2)
Kaadu Naadu – Kriyala Valana (2)
Idi Devuni Varame       ||Krupa||

Cheppa Nashakyamu Mahima Yukthamu
Neevosangina Santhoshamu (2)
Thappakundaa – Hallelooyaa (2)
Paata Paadedan       ||Krupa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply