మానవుడవై సకల

పాట రచయిత:
Lyricist:


మానవుడవై సకల నరుల
మానక నా దోషముల
బాపుటకు బలియైతివే యేసు – (2)
బహు ప్రేమ తోడ         ||మానవుడవై||

నీదు బలిని నిత్యముగను
నిజముగా ధ్యానించి ప్రేమను
నీదు దివ్య ప్రేమ నొందుటకు – (2)
నియమంబు నిచ్చి         ||మానవుడవై||

నీ శరీరము రొట్టె వలెనె
నిజముగా విరువంగబడెనే
నిన్ను దిను భాగ్యంబు నిచ్చితివే – (2)
నా యన్న యేసు         ||మానవుడవై||

మంచి యూట మించి దండి
పంచ గాయములలో నుండి
నిత్య జీవపు టూటలు జేసితి – (2)
నీ ప్రేమ నుండి         ||మానవుడవై||

నిన్ను జ్ఞాపక ముంచుకొనుటకు
నీదు ప్రేమ బలిలో మనుటకు
నిత్య మాచరించుడంటివి నీ – (2)
నిజ భక్తి తోడ         ||మానవుడవై||

ఎంతో ప్రేమతో బలిగానయితివి
యెంతో ప్రేమాచారమైతివి
చింతలును నా పాపములు బాప – (2)
శ్రీ యేసు దేవా         ||మానవుడవై||

నిత్య బలియగు నిన్నే నమ్మి
నిన్ను ననుభవించి నెమ్మి
నిన్ను నిముడించుకొని నాలో నీ – (2)
నిజ రూప మొంద         ||మానవుడవై||

నేను నీ బలిలోన గలిసి
నేను నీతో గలిసి మెలిసి
నేను నీవలె నుండి జేసితివే – (2)
నా దివ్య యేసు         ||మానవుడవై||

నీదు శ్రమలను బలిని నిపుడు
నాదు కనులు చూడ నెపుడు
నాదు పాప భారములు దిగునే – (2)
నా దివ్య యేసు         ||మానవుడవై||

నీవు బలియై తిరిగి లేచి
నిత్య తేజోరూపు దాల్చి
నిత్యమును నా బంతి నున్నావే – (2)
నిజ దేవా యేసు         ||మానవుడవై||

నీవే నీ చేతులలో నిత్తువు
ఈ నీ బలి విందునకు వత్తువు
నిన్ను నిట జూచితిని నా యేసు – (2)
ఎన్నడును మరువను         ||మానవుడవై||

Maanavudavai Sakala Narula
Maanaka Naa Doshamula
Baaputaku Baliyaithive Yesu – (2)
Bahu Prema Thoda        ||Maanavudavai||

Needu Balini Nithyamuganu
Nijamugaa Dhyaaninchi Premanu
Needu Divya Prema Nondutaku – (2)
Niyamambu Nichchi        ||Maanavudavai||

Nee Shareeramu Rotte Valene
Nijamugaa Viruvangabadene
Ninnu Dinu Bhaagyambu Nichchithive – (2)
Naa Yanna Yesu        ||Maanavudavai||

Manchi Yoota Minchi Dhandi
Pancha Gaayamulalo Nundi
Nithya Jeevapu Tootalu Jesithi – (2)
Nee Prema Nundi        ||Maanavudavai||

Ninnu Gnaapaka Munchukonutaku
Needu Prema Balilo Manutaku
Nithya Maacharinchudantivi Nee – (2)
Nija Bhakthi Thoda        ||Maanavudavai||

Entho Prematho Baligaanaithivi
Yentho Premaachaaramaithivi
Chinthalunu Naa Paapamulu Baapa – (2)
Shree Yesu Devaa        ||Maanavudavai||

Nithya Baliyagu Ninne Nammi
Ninnu Nanubhavinchi Nemmi
Ninnu Nimudinchukoni Naalo Nee – (2)
Nija Roopa Monda        ||Maanavudavai||

Nenu Nee Balilona Galisi
Nenu Neetho Galisi Melisi
Nenu Neevale Nunda Jesithive – (2)
Naa Divya Yesu        ||Maanavudavai||

Needu Shramalnu Balini Nipudu
Naadu Kanulu Chooda Nepudu
Naadu Paapa Bhaaramulu Digune – (2)
Naa Divya Yesu        ||Maanavudavai||

Neevu Baliyai Thirigi Lechi
Nithya Thejoroopu Daalchi
Nithyamunu Naa Banthi Nunnaave – (2)
Nija Devaa Yesu        ||Maanavudavai||

Neeve Nee Chethulalo Nitthuvu
Ee Nee Bali Vindunaku Vatthuvu
Ninnu Nita Joochithini Naa Yesu – (2)
Yennadunu Maruvanu        ||Maanavudavai||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: