ముఖ దర్శనం చాలయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:


ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
నాకు నీ ముఖ దర్శనం చాలయ్యా (2)
సమీపించని తేజస్సులో
నివసించు నా దైవమా (2)
నీ ముఖ దర్శనం చాలయ్యా (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2)

అన్న పానములు మరచి నీతో గడుపుట
పరలోక అనుభవమే
నాకది ఉన్నత భాగ్యమే (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2)

పరిశుద్ధ పరచబడి పరిపూర్ణత నొంది
మహిమలో చేరుటయే
అది నా హృదయ వాంఛయే (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2)

కోట్లకొలది దేవ దూతల సమూహముతో కూడి
గానము చేసెదను
ప్రభువా నిత్యము స్తుతియింతును (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2)     ||ముఖ||

Mukha Darshanam Chaalayyaa
Naaku Nee Mukha Darshanam Chaalayyaa (2)
Sameepinchani Thejassulo
Nivasinchu Naa Daivamaa (2)
Nee Mukha Darshanam Chaalayyaa (2)
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)

Anna Paanamulu Marachi Neetho Gaduputa
Paraloka Anubhavame
Naakadi Unnatha Bhaagyame (2)
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)

Parishuddha Parachabadi Paripoornatha Nondi
Mahimalo Cherutaye
Adi Naa Hrudaya Vaanchaye (2)
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)

Kotlakoladi Deva Doothala Samoohamutho Koodi
Gaanamu Chesedanu
Prabhuvaa Nithyamu Sthuthiyinthunu (2)
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)     ||Mukha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply