నీ సాక్ష్యము ఏది

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నీ సాక్ష్యము ఏది
నీ బలియర్పణ ఏది (2)
ప్రభు యేసునంగీకరించి – నిద్రించెదవేల
ప్రభు యేసునంగీకరించి – జాగు చేసెదవేళ
మేల్కో లెమ్ము (2)
రారమ్ము విశ్వాసి        ||నీ సాక్ష్యము||

అపోస్తుల కాలమందు
ఉపద్రవముల ఒత్తిడిలో (2)
అన్నింటి సహించుచు (2)
ఆత్మలాదాయము చేసిరి       ||నీ సాక్ష్యము||

కొరడాతో కొట్టబడిరి
చెరసాలయందుంచబడిరి (2)
చెరసాల సంకెళ్లును (2)
వారినాటంక పరచలేదు         ||నీ సాక్ష్యము||

కోత విస్తారమెంతో
కోత కోయువారు కొందరే (2)
యేసు నిన్ పిలచుచుండే (2)
త్రోసివేసెదవా ప్రభు పిలుపును        ||నీ సాక్ష్యము||

Nee Saakshyamu Edi
Nee Baliyarpana Edi (2)
Prabhu Yesunangeekarinchi – Nidrinchedavela
Prabhu Yesunangeekarinchi – Jaagu Chesedavela
Melko Lemmu (2)
Raarammu Vishwaasi          ||Nee Saakshyamu||

Aposthula Kaalamandu
Upadravamula Otthidilo (2)
Anninti Sahinchuchu (2)
Aathmalaadaayamu Chesiri       ||Nee Saakshyamu||

Koradaatho Kottabadiri
Cherasaalayandunchabadiri (2)
Cherasaala Sankellunu (2)
Vaarinaatanka Parachaledu        ||Nee Saakshyamu||

Kotha Visthaaramentho
Kotha Koyuvaaru Kondare (2)
Yesu Nin Pilachuchunde (2)
Throsivesedavaa Prabhu Pilupunu         ||Nee Saakshyamu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply