తరాలు మారినా యుగాలు మారినా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
మారని దేవుడు మారని దేవుడు
మన యేసుడు      ||తరాలు||

మారుచున్న లోకములో
దారి తెలియని లోకములో (2)
మారని దేవుడు మన యేసుడు (2)       ||తరాలు||

సూర్యచంద్రులు గతించినా
భూమ్యాకాశముల్ నశించినా (2)
మారని దేవుడు మన యేసుడు (2)       ||తరాలు||

నీతి న్యాయ కరుణతో
నిశ్చలమైన ప్రేమతో (2)
మారని దేవుడు మన యేసుడు (2)       ||తరాలు||

నిన్న నేడు నిరంతరం
ఒకటైయున్న రూపము (2)
మారని దేవుడు మన యేసుడు (2)       ||తరాలు||

Tharaalu Maarinaa Yugaalu Maarinaa
Maarani Devudu Maarani Devudu
Mana Yesudu         ||Tharaalu||

Maaruchunna Lokamulo
Daari Theliyani Lokamulo (2)
Maarani Devudu Mana Yesudu (2)        ||Tharaalu||

Soorya Chandrulu Gathinchinaa
Bhoomyaakaashamul Nashinchinaa (2)
Maarani Devudu Mana Yesudu (2)        ||Tharaalu||

Neethi Nyaaya Karunatho
Nischalamaina Prematho (2)
Maarani Devudu Mana Yesudu (2)        ||Tharaalu||

Ninna Nedu Nirantharam
Okataiyunna Roopamu (2)
Maarani Devudu Mana Yesudu (2)        ||Tharaalu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply