నీ జ్ఞాపకం అనేకులను

పాట రచయిత: క్రీస్తు దాస్
Lyricist: Kreesthu Das

నీ జ్ఞాపకం అనేకులను – ప్రభు వైపుకు త్రిప్పుచుండెనా
నీ జ్ఞాపకం ఆత్మీయులకు – క్షేమాభివృద్ధి నిచ్చుఁచుండెనా (2)
నీ జ్ఞాపకం నీవు మరణించినా
మరణాంతర పరిచర్య చేయునా (2)
మరణాంతర పరిచర్య చేయునా       ||నీ జ్ఞాపకం||

పేతురన్న జ్ఞాపకం – పశ్చాత్తాప పరిమళం
పౌలన్న జ్ఞాపకం – పోరాటపు ప్రోత్సాహం (2)
నేటికీ స్మరణకు తెచ్చుచుండెగా
క్షేమాభివృద్ధి కలిగించుచుండెగా (2)     ||నీ జ్ఞాపకం||

బర్నబాన్న జ్ఞాపకం – ఆదరణానందము
తిమోతన్న జ్ఞాపకం – విశ్వాస విజయము (2)
నేటికీ స్మరణకు తెచ్చుచుండెగా
క్షేమాభివృద్ధి కలిగించుచుండెగా (2)     ||నీ జ్ఞాపకం||

ఫిలిప్పన్న జ్ఞాపకం – సువార్త సునాదము
స్తెఫనన్న జ్ఞాపకం – క్రీస్తుని స్వారూప్యము (2)
నేటికీ స్మరణకు తెచ్చుచుండెగా
క్షేమాభివృద్ధి కలిగించుచుండెగా (2)     ||నీ జ్ఞాపకం||

Nee Gnaapakam Anekulanu – Prabhu Vaipuku Thrippuchundenaa
Nee Gnaapakam Aathmeeyulaku – Kshemaabhivruddhi Nichchuchundenaa (2)
Nee Gnaapakam Neevu Maraninchinaa
Maranaanthara Paricharya Cheyunaa (2)
Maranaanthara Paricharya Cheyunaa       ||Nee Gnaapakam||

Pethuranna Gnaapakam – Pashchaatthaapa Parimalam
Poulanna Gnaapakam – Poraatapu Prothsaaham (2)
Netiki Smaranaku Thechchuchundegaa
Kshemaabhivruddhi Kaliginchuchundegaa (2)       ||Nee Gnaapakam||

Barnabaanna Gnaapakam – Aadharanaanandhamu
Thimothanna Gnaapakam – Vishwaasa Vijayamu (2)
Netiki Smaranaku Thechchuchundegaa
Kshemaabhivruddhi Kaliginchuchundegaa (2)       ||Nee Gnaapakam||

Philippanna Gnaapakam – Suvaartha Sunaadhamu
Sthephananna Gnaapakam – Kreesthuni Swaaroopyamu (2)
Netiki Smaranaku Thechchuchundegaa
Kshemaabhivruddhi Kaliginchuchundegaa (2)       ||Nee Gnaapakam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply