మాధుర్యమే నా ప్రభుతో

పాట రచయిత:
Lyricist:


మాధుర్యమే నా ప్రభుతో జీవితం
మహిమానందమే – మహా ఆశ్చర్యమే       ||మాధుర్యమే||

సర్వ శరీరులు గడ్డిని పోలిన వారైయున్నారు
వారి అందమంతయు పువ్వు వలె
వాడిపోవును – వాడిపోవును       ||మాధుర్యమే||

నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనముండుట కంటే
దేవుని యందలి భయ భక్తులతో
ఉండుటే మేలు – ఉండుటే మేలు       ||మాధుర్యమే||

నా విమోచన క్రయ ధనమును చెల్లించెను ప్రభువే
నా రోగమంతయు సిలువలో
పరిహరించెను – పరిహరించెను       ||మాధుర్యమే||

వాడబారని కిరీటమునకై నన్ను పిలిచెను
తేజోవాసులైన పరిశుద్ధులతో
ఎపుడు చేరెదనో – ఎపుడు చేరెదనో       ||మాధుర్యమే||

Maadhuryame Naa Prabhutho Jeevitham
Mahimaanandame – Mahaa Ascharyame      ||Maadhuryame||

Sarva Shareerulu Gaddini Polina Vaaraiyunnaaru
Vaari Andhamanthayu Puvvu Vale
Vaadipovunu – Vaadipovunu      ||Maadhuryame||

Nemmadhi Lekundaa Visthaaramaina Dhanamunduta Kante
Devuni Yandali Bhaya Bhakthulatho
Undute Melu – Undute Melu      ||Maadhuryame||

Naa Vimochana Kraya Dhanamunu Chellinchenu Prabhuve
Naa Rogamanthayu Siluvalo
Pariharinchenu – Pariharinchenu      ||Maadhuryame||

Vaadabaarani Kireetamunakai Nannu Pilichenu
Thejovaasulaina Parishuddhulatho
Epudu Cheredhano – Epudu Cheredhano      ||Maadhuryame||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply