ప్రభువా నీలో జీవించుట

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

ప్రభువా నీలో జీవించుట
కృపా బాహుల్యమే
నా యెడ కృపా బాహుల్యమే        ||ప్రభువా||

సంగీతములాయె
పెను తుఫానులన్నియు (2)
సమసిపోవునే నీ నామ స్మరణలో (2)
సంతసమొందె నా మది యెంతో (2)       ||ప్రభువా||

పాప నియమమును
బహు దూరముగా చేసి (2)
పావన ఆత్మతో పరిపూర్ణమైన (2)
పాద పద్మము హత్తుకొనెదను (2)       ||ప్రభువా||

నీలో దాగినది
కృప సర్వోన్నతముగా (2)
నీలో నిలిచి కృపలనుభవించి (2)
నీతోనే యుగయుగములు నిల్చెద (2)       ||ప్రభువా||

నూతన వధువునై
శుద్ధ వస్త్రములు ధరించి (2)
నూతనమైన శుభాకాంక్షలతో (2)
నూతన షాలేమై సిద్దమౌదు నీకై (2)       ||ప్రభువా||

Prabhuvaa Neelo Jeevinchuta
Krupaa Baahulyame
Naa Yeda Krupaa Baahulyame        ||Prabhuvaa||

Sangeethamulaaye
Penu Thuphaanulanniyu (2)
Samasipovune Nee Naama Smaranalo (2)
Santhasamonde Naa Madhi Yentho (2)       ||Prabhuvaa||

Paapa Niyamamunu
Bahu Dooramugaa Chesi (2)
Paavana Aathmatho Paripoornamaina (2)
Paada Padmamu Hatthukonedanu (2)       ||Prabhuvaa||

Neelo Daaginadi
Krupa Sarvonnathamugaa (2)
Neelo Nilichi Krupalanubhavinchi (2)
Neethone Yugayugamulu Nilcheda (2)       ||Prabhuvaa||

Noothana Vadhuvunai
Shuddha Vasthramulu Dharinchi (2)
Noothanamaina Shubhaakaankshalatho (2)
Noothana Shaalemai Sidhamaudu Neekai (2)       ||Prabhuvaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply