నడవాలని యేసు

పాట రచయిత:
Lyricist:


నడవాలని యేసు నడవాలని
నడవాలని నీతో నడవాలని
నాకున్న ఆశ నీపైనే ధ్యాస (2)
నిరంతరం నీతోనే నడవాలని (2)

హానోకు నీతో నడిచాడు దేవ
పరలోకపు నడకతో చేరాడు నిన్ను      ||నడవా||

నోవాహు నీతో నడిచాడు దేవ
రక్షణనే ఓడలో రక్షింప బడెను      ||నడవా||

అబ్రాహాము నీతో నడిచాడు దేవ
విశ్వాసపు యాత్రలో సాగాడు నీతో      ||నడవా||

నా జీవితమంతా నీతో నడవాలని
నా చేయి పట్టుకొని నడిపించు ప్రభువా      ||నడవా||


Nadavaalani Yesu Nadavaalani
Nadavaalani Neetho Nadavaalani
Naakunna Aasha Neepaine Dhyaasa (2)
Nirantharam Neethone Nadavaalani (2)

Haanoku Neetho Nadichaadu Deva
Paralokapu Nadakatho Cheraadu Ninnu        ||Nadavaalani||

Novaahu Neetho Nadichaadu Deva
Rakshanane Odalo Rakshimpabadanu        ||Nadavaalani||

Abraahaamu Neetho Nadichaadu Deva
Vishwaasapu Yaathralo Saagaadu Neetho        ||Nadavaalani||

Naa Jeevithamanthaa Neetho Nadavaalani
Naa Cheyi Pattukoni Nadipinchu Prabhuvaa        ||Nadavaalani||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply