నీతోనే ఉండుటయే

పాట రచయిత: జాన్ వెస్లీ
Lyricist: John Wesley

నీతోనే ఉండుటయే
నా జీవిత వాంచయ్యా
నీ చిత్తం నెరవేర్చుటయే
నా హృదయ తపనయ్యా (2)
యేసయ్యా నిన్నే కదా
నా ముందు నిలిపేను (2)        ||నీతోనే||

కరుణయు కృపయు నిరంతరం శాంతి
అన్నియు చేయువాడా (2)
నా జీవితం.. నశియింపగా.. (2)
కాపాడువాడా… నా కాపరి… (2)        ||యేసయ్యా||

నా కొరకు అన్నియు చేయువాడా
చేసి ముగించువాడా (2)
నా బరువు.. నా బాధ్యత.. (2)
నీ పాద చెంత… నుంచితివి… (2)        ||నీతోనే||

Neethone Undutaye
Naa Jeevitha Vaanchayyaa
Nee Chittham Neraverchutaye
Naa Hrudaya Thapanayyaa (2)
Yesayyaa Ninne Kadaa
Naa Mundu Nilipenu (2)        ||Neethone||

Karunayu Krupayu Nirantharam Shaanthi
Anniyu Cheyuvaadaa (2)
Naa Jeevitham.. Nashiyimpagaa.. (2)
Kaapaaduvaadaa… Naa Kaapari… (2)        ||Yesayyaa||

Naa Koraku Anniyu Cheyuvaadaa
Chesi Muginchuvaadaa (2)
Naa Baruvu.. Naa Baadhyatha.. (2)
Nee Paada Chentha… Nunchithivi… (2)      ||Neethone||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply