నీవే నా సర్వము

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీవే నా సర్వము నీవే నాకున్నావు
నీవే నా సర్వము అన్నిటిలో
నీ జీవం నా కొరకు ఇచ్చినందున
నీవే నా సర్వము అన్నిటిలో (2)

తేనె కంటే మధురము (2)
యేసయ్యే నాకు మాధుర్యము
రుచి చూచి ఎరిగితిని కృపా బాహుళ్యమును
యేసయ్యే నాకు మాధుర్యము            ||తేనె||

నీవే నా రక్షణ నీవే నిరీక్షణ
నీవే కదా నా ఆధారము
నీ పాదములకు మ్రొక్కెదను
నీ నామం పాడి స్తుతించెదను (2)         ||తేనె||

నీవే పరిహార నీవే పరమౌషధం
నీవే నా శక్తివి నా యేసయ్యా
కల్వరి సిలువపై బాలి అయితివే
నే బాగుపడితిని గాయములచే (2)         ||తేనె||

నీవే నా కీర్తివి నీవే నా అతిశయం
నీవే నా మేలులు నా యేసయ్యా
నీ పాద సేవయే చేయుటయే
నా హృదయములున్న వాంఛయేగా (2)         ||తేనె||

Neeve Naa Sarvamu Neeve Naakunnaavu
Neeve Naa Sarvamu Annitilo
Nee Jeevam Naa Koraku Ichchinanduna
Neeve Naa Sarvamu Annitilo (2)

Thene Kante Madhuramu (2)
Yesayye Naaku Maadhuryamu
Ruchi Choochi Erigithini Krupaa Baahulyamunu
Yesayye Naaku Maadhuryamu             ||Thene||

Neeve Naa Rakshana Neeve Nireekshana
Neeve Kadaa Naa Aadhaaramu
Nee Paadamulaku Mrokkedanu
Nee Naamam Paadi Sthuthinchedanu (2)             ||Thene||

Neeve Parihaari Neeve Paramoushadham
Neeve Naa Shakthivi Naa Yesayyaa
Kalvari Siluvapai Bali Aithive
Ne Baagupadithini Gaayamulache (2)             ||Thene||

Neeve Naa Keerthivi Neeve Naa Athishayam
Neeve Naa Melulu Naa Yesayyaa
Nee Paada Sevaye Cheyutaye
Naa Hrudayamulunna Vanchayegaa (2)             ||Thene||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply