నమ్ముకో యేసయ్యను

పాట రచయిత:
Lyricist:


నమ్ముకో యేసయ్యను
నమ్మకు మనుష్యులను (2)

యోసేపు నమ్మాడు అన్నలను (2)
నమ్మిన (3) అన్నలే యోసేపును మోసము చేసిరిరో           ||నమ్ముకో||

సంసోను నమ్మాడు దెలీలాను (2)
నమ్మిన (3) దెలీలా సంసోనును మోసము చేసెనురో           ||నమ్ముకో||

యేసయ్యా నమ్మాడు మనుష్యులను (2)
నమ్మిన (3) యూదా యేసయ్యను మోసము చేసెనురో           ||నమ్ముకో||

రాజులను నమ్ముట వ్యర్ధమురా (2)
యెహోవాను (3) ఆశ్రయించుట ఎంతో ఎంతో మేలురా నీకు           ||నమ్ముకో||


Nammuko Yesayyanu
Nammaku Manushyulanu (2)

Yosepu Nammaadu Annalanu (2)
Nammina (3) Annale Yosepunu Mosamu Chesiriro         ||Nammuko||

Samsonu Nammaadu Delilaanu (2)
Nammina (3) Delilaa Samsonunu Mosamu Chesenuro         ||Nammuko||

Yesayyaa Nammaadu Manushyulanu (2)
Nammina (3) Yoodaa Yesayyanu Mosamu Chesenuro         ||Nammuko||

Raajulanu Nammuta Vyardhamuraa (2)
Yehovaanu (3) Aashrayinchuta Entho Entho Meluraa Neeku         ||Nammuko||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply