పంపుము దేవా

పాట రచయిత: పులిపాక జగన్నాథము
Lyricist: Pulipaaka Jagannaathamu

పంపుము దేవా దీవెనలతో – పంపుము దేవా (2)
పంపుము దయ చేత పతిత పావన నామ
పెంపుగ నీ సేవ ప్రియమొప్ప నొనరింప         ||పంపుము||

మా సేవ నుండిన మా వెల్తు-లన్నియు (2)
యేసుని కొరకు నీ వెసఁగఁ క్షమియించుచు         ||పంపుము||

వినిన సత్యంబును – విమలాత్మ మది నిల్పి (2)
దినదినము ఫలములు దివ్యముగ ఫలియింప         ||పంపుము||

ఆసక్తితో ని-న్ననిశము సేవింప (2)
భాసురంబగు నాత్మ వాసి-కెక్కగ నిచ్చి         ||పంపుము||

Pampumu Devaa Deevenalatho Pampumu Devaa (2)
Pampumu Daya Chetha Pathitha Paavana Naama
Pempuga Nee Seva Priyamoppa Nonarimpa         ||Pampumu||

Maa Seva Nundina Maa Velthu-lanniyu (2)
Yesuni Koraku Nee Vesaga Kshamiyinchuchu         ||Pampumu||

Vinina Sathyambunu – Vimalaathma Madi Nilpi (2)
Dinadinamu Phalamulu Divyamuga Phaliyimpa         ||Pampumu||

Aasakthitho Ni-nnanishamu Sevimpa (2)
Bhaasurambagu Naathma Vaasi-kekkaga Nichchi         ||Pampumu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply