నీవు తోడుండగా

పాట రచయిత: ఆర్ విలియం కేరి
Lyricist: R William Cary

నీవు తోడుండగా నాకు దిగులుండునా
నా మంచి యేసయ్యా
మనసారా స్తోత్రమయా (2)           ||నీవు తోడుండగా||

నీవంటి వారెవ్వరు
నీ తోటి సాటెవ్వరు (2)
నా జీవితాన – నీవే ప్రభువా (2)
నాకెవ్వరు లేరు ఇలలో (2)
హాలెలూయా హాలెలూయా హల్లెలూయా (3)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హాలెలూయా
నీవు తోడుండగా….

మనుషులలో మహనీయుడా
వేల్పులలో ఘణ పూజ్యుడా (2)
సర్వాధికారి సర్వాంతర్యామి (2)
చేసెద నీ పాద సేవ (2)
హాలెలూయా హాలెలూయా హల్లెలూయా (3)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హాలెలూయా         ||నీవు తోడుండగా||

Neevu Thodundagaa Naaku Digulundunaa
Naa Manchi Yesayyaa
Manasaaraa Sthothramayaa (2)          ||Neevu Thodundagaa||

Neevanti Vaarevvaru
Nee Thoti Saatevvaru (2)
Naa Jeevithaana – Neeve Prabhuvaa (2)
Naakevvaru Leru Ilalo (2)
Haalelooyaa Haalelooyaa Hallelooyaa (3)
Hallelooyaa Hallelooyaa Haalelooyaa
Neevu Thodundagaa…

Manushyulalo Mahaneeyudaa
Velpulalo Ghana Poojyudaa (2)
Sarvaadhikaari Sarvaantharyaami (2)
Cheseda Nee Paada Sevaa (2)
Haalelooyaa Haalelooyaa Hallelooyaa (3)
Hallelooyaa Hallelooyaa Haalelooyaa            ||Neevu Thodundagaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: