యెహోవా దయాళుడు (ఆయనకే కృతజ్ఞత)

పాట రచయిత:
Lyricist:


యెహోవా దయాళుడు
ఆయనకే కృతజ్ఞత
స్తుతులు చెల్లించుడి

చీకటి నుండి వెలుగునకు
మరణము నుండి జీవముకు
నన్ను నడిపించితివి
ఆయనకే కృతజ్ఞత
స్తుతులు చెల్లించుడి

కష్టములలో నుండి
ఆపదలలో నుండి
నన్ను విడిపించితివి
ఆయనకే కృతజ్ఞత
స్తుతులు చెల్లించుడి

Yehovaa Dayaaludu
Aayanake Kruthagnatha
Sthuthulu Chellinchudi

Cheekati Nundi Velugunaku
Maranamu Nundi Jeevamuku
Nannu Nadipinchitive
Aayanake Kruthagnatha
Sthuthulu Chellinchudi

Kashtamulalo Nundi
Aapadalalo Nundi
Nannu Vidipinchithive
Aayanake Kruthagnatha
Sthuthulu Chellinchudi

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply