హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్ ఎల్లరు స్తుతియించుడి
వల్లభుని చర్యలను తిలకించి స్తుతియించుడి
బలమైన పని చేయు బలవంతుని స్తుతియించుడి
ఎల్లరిని స్వీకరించు యేసుని స్తుతియించుడి

రాజుల రాజైన యేసు రాజు భూజనులనేలున్
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా దేవుని స్తుతియించుడి

తంబురతోను వీణతోను ప్రభువుని స్తుతియించుడి
పాపమును రక్తముతో తుడిచెను స్తుతియించుడి
బూరతోను తాళముతో మ్రోగించి స్తుతియించుడి
నిరంతరము మారని యేసుని స్తుతియించుడి              ||రాజుల||

సూర్య చంద్రులారా ఇల దేవుని స్తుతియించుడి
హృదయమును వెలిగించిన యేసుని స్తుతియించుడి
అగ్నివడగండ్లార మీరు  కర్తను స్తుతియించుడి
హృదయమును చేధించిన నాథుని స్తుతియించుడి              ||రాజుల||

యువకులారా పిల్లలారా దేవుని స్తుతియించుడి
జీవితమున్ ప్రభుపనికై సమర్పించి స్తుతియించుడి
పెద్దలారా ప్రభువులారా యెహోవాను స్తుతియించుడి
ఆస్తులను యేసునకై అర్పించి స్తుతియించుడి              ||రాజుల||

అగాథమైన జలములారా దేవుని స్తుతియించుడి
అలలవలె సేవకులు లేచిరి స్తుతియించుడి
దూతలారా పూర్వ భక్తులారా దేవుని స్తుతియించుడి
పరమందు పరిశుద్ధులు ఎల్లరు స్తుతియించుడి              ||రాజుల||

Hallelooyaa Yesu Prabhun Ellaru Sthuthiyinchudi
Vallabhuni Charyalanu Thilakinchi Sthuthiyinchudi
Balamaina Pani Cheyu Balavanthuni Sthuthiyinchudi
Ellarini Sweekarinchu Yesuni Sthuthiyinchudi

Raajula Raajaina Yesu Raaju Bhoojanulanelun
Hallelooya Hallelooyaa Devuni Sthuthiyinchudi

Thamburathonu Veenathonu Prabhuvunu Sthuthiyinchudi
Paapamunu Rakthamutho Thudichenu Sthuthiyinchudi
Boorathonu Thaalamutho Mroginchi Sthuthiyinchudi
Nirantharamu Maarani Yesuni Sthuthiyinchudi            ||Raajula||

Soorya Chandrulaara Ila Devuni Sthuthiyinchudi
Hrudayamunu Veliginchina Yesuni Sthuthiyinchudi
Agni Vadagandlaara Meeru Karthanu Sthuthiyinchudi
Hrudayamunu Chedinchina Naathuni Sthuthiyinchudi            ||Raajula||

Yuvakulaaraa Pillalaaraa Devuni Sthuthiyinchudi
Jeevithamun Prabhu Panikai Samarpinchi Sthuthiyinchudi
Peddalaaraa Prabhuvulaaraa Yehovaanu Sthuthiyinchudi
Aasthulanu Yesunakai Arpinchi Sthuthiyinchudi            ||Raajula||

Agaadhamaina Janamulaaraa Devuni Sthuthiyinchudi
Alalavale Sevakulu Lechiri Sthuthiyinchudi
Doothalaaraa Poorva Bhakthulaaraa Devuni Sthuthiyinchudi
Paramandu Parishuddhulu Ellaru Sthuthiyinchudi            ||Raajula||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

A      D    Bm  E          A
Hallelooyaa Yesu Prabhun Ellaru Sthuthiyinchudi
      D    Bm E            A 
Vallabhuni Charyalanu Thilakinchi Sthuthiyinchudi
      D  Bm  E             A
Balamaina Pani Cheyu Balavanthuni Sthuthiyinchudi
     D    Bm E          A
Ellarini Sweekarinchu Yesuni Sthuthiyinchudi
A        D  A       D  A
Raajula Raajaina Yesu Raaju Bhoojanulanelun
      D    E           A
Hallelooya Hallelooyaa Devuni Sthuthiyinchudi
 
A       D   Bm E            A
Thamburathonu Veenathonu Prabhuvunu Sthuthiyinchudi
     D    Bm E            A 
Paapamunu Rakthamutho Thudichenu Sthuthiyinchudi
      D  Bm   E            A
Boorathonu Thaalamutho Mroginchi Sthuthiyinchudi
       D  Bm E          A
Nirantharamu Maarani Yesuni Sthuthiyinchudi      ||Raajula||
A       D Bm   E          A
Soorya Chandrulaara Ila Devuni Sthuthiyinchudi
      D    Bm  E          A 
Hrudayamunu Veliginchina Yesuni Sthuthiyinchudi
   D  Bm      E           A  
Agni Vadagandlaara Meeru Karthanu Sthuthiyinchudi
      D    Bm E           A
Hrudayamunu Chedinchina Naathuni Sthuthiyinchudi      ||Raajula||
A      D   Bm  E          A
Yuvakulaaraa Pillalaaraa Devuni Sthuthiyinchudi
      D    Bm   E            A 
Jeevithamun Prabhu Panikai Samarpinchi Sthuthiyinchudi
      D  Bm    E           A 
Peddalaaraa Prabhuvulaaraa Yehovaanu Sthuthiyinchudi
      D   Bm E           A
Aasthulanu Yesunakai Arpinchi Sthuthiyinchudi      ||Raajula||
A      D   Bm  E          A
Agaadhamaina Janamulaaraa Devuni Sthuthiyinchudi
     D  Bm E          A 
Alalavale Sevakulu Lechiri Sthuthiyinchudi
          D   Bm   E          A 
Doothalaaraa Poorva Bhakthulaaraa Devuni Sthuthiyinchudi
     D     Bm E          A 
Paramandu Parishuddhulu Ellaru Sthuthiyinchudi      ||Raajula||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply