లోకమంతట వెలుగు

పాట రచయిత:
Lyricist:


లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను
యేసు జన్మించినపుడు
ఆకాశమునందు గొప్ప నక్షత్రంబు బుట్టెనపుడు
లోకజ్ఞానులు గొల్లలు వెళ్లి – (2)
లోక రక్షకుడేసుకు మ్రొక్కిరి          ॥లోకమంతట॥

నేను వెలుగై చీకటిలో వెలుగుచున్నాను
చీకటి దాని గ్రహింప లేదు
నేను లోకమునకు వెలుగై యున్నాను నను వెంబడించు
వాడు చీకటిలో నడువక – (2)
జీవపువెలుగై యుండుడనె యేసు          ॥లోకమంతట॥

ఆ పట్టణములో వెలుగుటకు సూర్యుడైనను
చంద్రుడైన నక్కరలేదు
ఆ పట్టణములో దేవుని మహిమయే ప్రకాశించుచున్నది యెపుడు
ఆ పట్టణమునకు దేవుని గొఱ్ఱె – (2)
పిల్లయే దీపమై వెలుగుచుండు          ॥లోకమంతట॥

విూరు లోకమునకు వెలుగై యున్నారు గనుక
విూరు వెలుగు సంబంధులు
విూరు కొండపైన కట్టబడిన పట్టణంబువలెనే
మరుగై యుండక నరులందరికి – (2)
వెలుగై యుందురనె యేసుండు          ॥లోకమంతట॥

చీకటిలో నడుచుజనులు గొప్ప వెలుగును
చూచిరి ధన్యులై
లోక మందు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసుల విూద
ప్రకాశించెను గొప్ప వెలుగు – (2)
ప్రభువు యేసుకు జేయని పాడరే          ॥లోకమంతట॥

Lokamanthata Velugu Prakaashinchenu
Yesu Janminchinapudu
Aakaashamunandu Goppa Nakshathrambu Buttenapudu
Loka Gnaanulu Gollalu Velli – (2)
Loka Rakshakudesuku Mrokkiri      ||Lokamanthata||

Nenu Velugai Cheekatilo Veluguchunnaanu
Cheekati Daani Grahimpa Ledu
Nenu lokamunaku Velugai Yunnaanu Nanu Vembadinchu
Vaadu Cheekatilo Naduvaka – (2)
Jeevapu Velugai Yundudane Yesu      ||Lokamanthata||

Aa Pattanamulo Velugutaku Sooryudainanu
Chandrudaina Nakkaraledu
Aa Pattanamulo Devuni Mahimaye Prakaashinchuchunnadi Yepudu
Aa Pattanamunaku Devuni Gorre – (2)
Pillaye Deepamai Veluguchundu      ||Lokamanthata||

Meeru Lokamunaku Velugai Yunnaaru Ganuka
Meeru Velugu Sambandhulu
Meeru Kondapaina Kattabadina Pattanambu Valene
Marugai Yundaka Narulandariki – (2)
Velugai Yundurane Yesundu      ||Lokamanthata||

Cheekatilo Naduchu Janulu Goppa Velugunu
Choochiri Dhanyulai
Lokamanadu Maranachchaaya Gala Desha Nivaasula Meeda
Prakaashinchenu Goppa Velugu – (2)
Prabhuvu Yesuku Jeyani Paadare      ||Lokamanthata||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply