యెహోవా నిస్సీ

పాట రచయిత:
Lyricist:


యెహోవా నిస్సీ – యెహోవా నిస్సీ
యెహోవా నిస్సీ – అనుచు పాడెదం
మా ధ్వజము విజయ ధ్వజమే (2)
యెహోవా నిస్సీ – యెహోవా నిస్సీ (2)          ||యెహోవా||

ప్రభువే ముందు నిలిచి యుద్ధం చేయును
కలత చెంద కారణమే లేదుగా
సడలకుండ కరముల కాధారమై
శక్తి గల యేసు ఆత్మ నిలుపును (2)
సర్వ సైన్య అధిపతి ప్రభువే (2)          ||యెహోవా||

మనయందున్నట్టి బలము చాలును
నాధుడేసు సెలవిచ్చెను పోదము
ఆయుధములు భుజబలమవసరమా
పరమ దేవునాత్మ మనలో నుండగా (2)
మనము దైవ సైన్యమేగదా (2)          ||యెహోవా||

హల్లెలూయ స్త్రోత్తమే మన ఆయుధం
యేసు నామ శక్తే సామర్ధ్యము
యేసు రాక వరకే పోరాటము
జయము పొందుటే జీవిత ధ్యేయము (2)
సిలువే మన జయ పతాకము (2)          ||యెహోవా||

Yehovaa Nissy – Yehovaa Nissy
Yehovaa Nissy Anuchu Paadedam
Maa Dhwajamu Vijaya Dhwajame (2)
Yehovaa Nissy – Yehovaa Nissy (2)           ||Yehovaa||

Prabhuve Mundu Nilichi Yuddham Cheyunu
Kalatha Chenda Kaaraname Ledugaa
Sadalakunda Karamula Kaadhaaramai
Shakthi Gala Yesu Aathma Nilupunu (2)
Sarva Sainya Adhipathi Prabhuve (2)           ||Yehovaa||

Manayandunnatti Balamu Chaalunu
Naathudesu Selavichchenu Podamu
Aayudhamulu Bhuja Balamavasaramaa
Parama Devunaathma Manalo Nundagaa (2)
Manamu Daiva Sainyame Gadaa (2)           ||Yehovaa||

Hallelooya Sthothrame Mana Aayudham
Yesu Naama Shakthe Saamardhyamu
Yesu Raaka Varake Poraatamu
Jayamu Pondute Jeevitha Dhyeyamu (2)
Siluve Mana Jaya Pathaakamu (2)           ||Yehovaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply