దేవుడు లోకమును

పాట రచయిత:
Lyricist:


దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను (2)
నిన్ను నన్ను ధరలో ప్రతి వారిని (2)
ఎంతో ప్రేమించెను ప్రేమించి ఏతెంచెను    ।।దేవుడు।।

పరలోక ప్రేమ ఈ ధరలో
ప్రత్యక్షమాయె ప్రతివానికై (2)
ఆదియందున్న ఆ దేవుడు
ఏతెంచె నరుడై ఈ భువికి (2)
ఈ ప్రేమ నీ కొరకే – జన్మించే ఇల యేసు నీ కొరకే (2)    ।।దేవుడు।।

పాపంధకారములో అంధులుగా
చీకటి త్రోవలో తిరుగాడగా (2)
జీవపు వెలుగైన ఆ ప్రభువు
వెలిగించగా వచ్చెను ప్రతి వారిని (2)
ఈ వెలుగు నీ కొరకే – యేసు నిన్నిల వెలిగించును (2)    ।।దేవుడు।।


Deudu Lokamunu Entho Preminchenu (2)
Ninnu Nannu Dharalo Prathi Vaarini (2)
Entho Preminhcenu Preminchi Ethenchenu     ||Devudu||

Paraloka Prema Ee Dharalo
Prathyakashamaaye Prathi Vaanikai (2)
Aadiyandunna Aa Devudu
Ethenche Narudai Ee Bhuviki (2)
Ee Prema Nee Korake – Janminche Ila Yesu Nee Korake (2)     ||Devudu||

Paapaandhakaaramulo Andhulugaa
Cheekati Throvalo Thirugaadagaa (2)
Jeevapu Velugaina Aa Prabhuvu
Veliginchagaa Vachchenu Prathivaarini (2)
Ee Velugu Nee Korake – Yesu Ninnila Veliginchunu (2)     ||Devudu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: