మహాత్ముడైన నా ప్రభు

పాట రచయిత: ఐజక్ వాట్స్
అనువాదకుడు: హెచ్ హెన్రీ డేవిస్
Lyricist: Isaac Wats
Translator: H Henry Davis


మహాత్ముడైన నా ప్రభు
విచిత్ర సిల్వ జూడ నా
యాస్తిన్ నష్టంబుగా నెంచి
గర్వం బణంగ ద్రొక్కుదున్

నీ సిల్వ గాక యో దేవా
దేనిన్ బ్రేమింప నీయకు
నాన్నాహరించు సర్వమున్
నీ సిల్వకై త్యజింతును

శిరంబు పాద హస్తముల్
సూచించు దుఃఖ ప్రేమలు
మరెన్నడైన గూడెనా
విషాద ప్రేమ లీ గతిన్?

ముండ్లన్ దుర్మార్గులల్లిన
కిరీట మేసు కుండినన్
ఈ భూ కిరీటములన్ని
దానం దూగంగ జాలు నే?

లోకంబు నే నేర్పించిన
నయోగ్యమైన యీవి యౌ
వింతైన యేసు ప్రేమకై
నా యావజ్జీవ మిత్తును

రక్షింప బడ్డ లోకమా
రక్షింప జావు బొందిన
రక్షకు-డేసు నిన్ సదా
రావంబు తోడ గొల్వుమా

Mahaathmudaina Naa Prabhu
Vichithra Silva Jooda Naa
Yaasthin Nashtambugaa Nenchi
Garvam Bananga Drokkudun

Nee Silva Gaaka Yo Devaa
Denin Bremipa Neeyaku
Nannaaharinchu Sarvamun
Nee Silvakai Thyajinthunu

Shirambu Paada Hasthamul
Soochinchu Dukha Premalu
Marennadaina Goodenaa
Vishaada Prema Lee Gathin?

Mundlan Durmaargulallina
Kireeta Mesu Kundinan
Ee Bhoo Kireetamulanni
Daanam Dooganga Jaalu Ne?

Lokambu Ne Narpinchina
Nayogyamaina Yeevi You
Vinthaina Yesu Premakai
Naa Yaavajjeeva Mitthunu

Rakshimpa Badda Lokamaa
Rakshimpa Jaavu Bondina
Rakshaku-desu Nin Sadaa
Raavambu Thoda Golvumaa

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply