చీకటిలో కాంతివి

పాట రచయిత: జాన్ ఎర్రి & స్వాతి జాన్
Lyricist: John Erry & Swathi John

చీకటిలో కాంతివి
వేదనలో శాంతివి (2)
స్థితి గతులన్నిటిని మార్చువాడా
జీవితాలన్నిటిని కట్టువాడా (2)
యేసూ.. నీ సన్నిధిలో సాధ్యం
యేసూ.. నీ సన్నిధే నీ సన్నిధే (2)

సమస్తము సాధ్యం
నీ యందే నా విశ్వాసం (2)
స్థితి గతులన్నిటిని మార్చువాడా
జీవితాలన్నిటిని కట్టువాడా (2)
యేసూ.. నీ సన్నిధిలో సాధ్యం
యేసూ.. నీ సన్నిధే నీ సన్నిధే (2)

అతిక్రమమంతా తుడచువాడా
ఎల్లప్పుడూ కరుణించువాడా
మంచితనము కనపరచువాడా
ఎల్లప్పుడూ దీవించువాడా (2)
యేసూ.. నీ రక్తములో సాధ్యం
యేసూ.. నీ రక్తమే నీ రక్తమే (2)
యేసూ.. నీ రక్తములో సాధ్యం
యేసూ..

Cheekatilo Kaanthivi
Vedhanalo Shaanthivi (2)
Sthithi Gathulannitini Maarchuvaadaa
Jeevithaalannitini Kattuvaadaa (2)
Yesu.. Nee Sannidhilo Saadhyam
Yesu.. Nee Sannidhe Nee Sannidhe (2)

Samasthamu Saadhyam
Nee Yande Naa Vishwaasam (2)
Sthithi Gathulannitini Maarchuvaadaa
Jeevithaalannitini Kattuvaadaa (2)
Yesu.. Nee Sannidhilo Saadhyam
Yesu.. Nee Sannidhe Nee Sannidhe (2)

Athikramamanthaa Thudachuvaadaa
Ellappudu Karuninchuvaadaa
Manchithanamu Kanaparachuvaadaa
Ellappudu Deevinchuvaadaa (2)
Yesu.. Nee Rakthamulo Saadhyam
Yesu.. Nee Rakthame Nee Rakthame (2)
Yesu.. Nee Rakthamulo Saadhyam
Yesu..

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply