నీవే ఆశ్రయదుర్గం

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీవే ఆశ్రయదుర్గం – నీవే నా సహాయం
నీవే కేడెము బలము – యేసూ నీవే నా దాగు స్థలము
నీవే మార్గం సత్యం
నిత్యజీవం యేసయ్యా (2)

నీవే ఆదియు అంతం – నీవే మారని దైవం
నీవే జీవాహారం – యేసూ నీవే జీవనాధారం
నీవే మార్గం సత్యం
నిత్యజీవం యేసయ్యా (2)

నీవే రక్షణశృంగం – నీవే పునరుత్థానం (2)
పునరుత్థానుడా యేసయ్యా
నాకొరకు బలియైన రక్షకుడా (2)
నీవే మార్గం సత్యం
నిత్యజీవం యేసయ్యా (2)

నీవంటి వారే లేరు యేసయ్యా
నీవు లేని చొటే లేదు యేసయ్యా (2)

నీవే హృదయధ్యానం
యేసూ నీవే నా స్తోత్రగానం

Neeve Aashrayadurgam – Neeve Naa Sahaayam
Neeve Kedemu Balamu – Yesu Neeve Naa Daagu Sthalamu
Neeve Maargam Sathyam
Nithyajeevam Yesayyaa (2)

Neeve Aadiyu Antham – Neeve Maarani Daivam
Neeve Jeevaahaaram – Yesu Neeve Jeevanaadhaaram
Neeve Maargam Sathyam
Nithyajeevam Yesayyaa (2)

Neeve Rakshanashrungam – Neeve Punarutthaanam (2)
Punarutthaanudaa Yesayyaa
Naa Koraku Baliyaina Rakshakudaa (2)
Neeve Maargam Sathyam
Nithyajeevam Yesayyaa (2)

Neevanti Vaare Leru Yesayyaa
Neevu Leni Chote Ledu Yesayyaa (2)

Neeve Hrudayadhyaanam
Yesu Neeve Naa Sthothragaanam

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply