సాధ్యము అన్ని సాధ్యము

పాట రచయిత:
Lyricist:


సాధ్యము అన్ని సాధ్యము
నీ వలన అన్నియు సాధ్యం
అసాధ్యము లేనే లేదు (2)          ||సాధ్యము||

నీ నామం చెప్పిన చాలు
సాతాను పారిపోవును (2)
నీ పేర చేతులుంచగా
వ్యాధులెల్ల మాయమగును (2)          ||సాధ్యము||

నీటిపైన నడిచావు
గాలిని గద్దించావు (2)
సాతానుని ఓడించావు
సర్వశక్తిమంతుడా (2)          ||సాధ్యము||

సముద్రము నిన్ను చూచి
పారిపోయెనయ్యా (2)
యోర్దాను నిన్ను చూచి
వెనుకకు మల్లెనయ్యా (2)          ||సాధ్యము||

కొండలు పొట్టేళ్ల వలె
గంతులు వేసెదము (2)
గుట్టలు గొర్రె వలె
గంతులు వేసెదము (2)          ||సాధ్యము||

Saadhyamu Anni Saadhyamu
Nee Valana Anniyu Saadhyam
Asaadhyamu Lene Ledu – (2)   ||Saadhyamu||

Nee Naamam Cheppina Chaalu
Saathaanu Paaripovunu (2)
Nee Pera Chethulunchagaa
Vyaadhulella Maayamagunu (2)   ||Saadhyamu||

Neeti Pain Nadichaavu
Gaalini Gaddinchaavu (2)
Saathaanuni Odinchaavu
Sarvashakthimanthudaa (2)   ||Saadhyamu||

Samudramu Ninnu Choochi
Paaripoyenayyaa (2)
Yordaanu Ninnu Choochi
Venukaku Mallenayyaa (2)   ||Saadhyamu||

Kondalu Pottella Vale
Ganthulu Vesedamu (2)
Guttalu Gorre Vale
Ganthulu Vesedamu (2)   ||Saadhyamu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply