ప్రభుని రాకడ

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ప్రభుని రాకడ – ఈ దినమే
పరుగులిడి రండి – సుదినమే (2)
పరమునందుండి – మన ప్రభువు
ధరకు నరుగును – పాలనకై (2)
బూరశబ్దముతో – జనులారా       ||ప్రభుని||

సిద్ధులగు వారిన్ – మన యేసు
శుద్ధి జేయునిలన్ – పరమునకై (2)
బుద్ధిహీనులను – శ్రమలచేత
బద్ధులుగ జేయున్ – వేదనతో (2)
బాధ కలిగించున్ – సాతాను       ||ప్రభుని||

స్వరముతో వచ్చున్ – అధికారి
మహిమతో మరలున్ – తన దూత (2)
సూర్యచంద్రునిలన్ – తారలతో
జీకటుల్ క్రమ్మున్ – ప్రభు రాక (2)
పగలు రాత్రియగున్ – త్వరపడుము       ||ప్రభుని||

మొదట లేతురు – సజీవులై
ప్రభునియందుండు – ఆ మృతులు (2)
మరల అందరము – ఆ ధ్వనితో
పరము జేరుదుము – ధరనుండి (2)
ధన్యులగుదుము – పరికించు       ||ప్రభుని||

వెయ్యియేండ్లు – పాలించెదరు
ప్రియుని రాజ్యమున – ప్రియులు (2)
సాయం సమయమున – చేరి
నెమలి కోకిలలు – రాజున్ (2)
పాడి స్తుతించును – ఆ దినము       ||ప్రభుని||

గొర్రె మేకలును – ఆ చిరుత
సింహజాతులును – ఒక చోట (2)
భేధము లేక – బరుండి
గరిక మేయును – ఆ వేళ (2)
కలసి మెలగును – భయపడక       ||ప్రభుని||

న్యాయ నీతులన్ – మన ప్రభువు
ఖాయముగ దెల్పున్ – ఆనాడు (2)
సాక్షులుగ నిలుతుం – అందరము
స్వామియేసునకు – ధ్వజమెత్తి (2)
చాటి యేసునకు – ఓ ప్రియుడా       ||ప్రభుని||

Prabhuni Raakada – Ee Diname
Parugulidi Randi – Sudiname (2)
Paramunandundi Mana – Prabhuvu
Dharaku Narugunu – Paalanakai (2)
Boora Shabdamutho – Janulaaraa         ||Prabhuni||

Siddhulagu Vaarin – Mana Yesu
Shuddhi Jeyunilan – Paramunakai (2)
Buddhiheenulanu – Shramala Chetha
Baddhuluga Jeyun – Vedanatho (2)
Baadha Kaliginchun – Saathaanu         ||Prabhuni||

Swaramutho Vachchun – Adhikaari
Mahimatho Maralun – Thana Dootha (2)
Soorya Chandrunilan – Thaaralatho
Jeekatul Kramman – Prabhu Raaka (2)
Pagalu Raathriyagun – Thvarapadumu         ||Prabhuni||

Modata Lethuru – Sajeevulai
Prabhuni Yandundu – Aa Mruthulu (2)
Marala Andaramu – Aa Dhwanitho
Paramu Jerudumu – Dhara Nundi (2)
Dhanyulagudumu – Parikinchu         ||Prabhuni||

Veyyi Yendlu – Paalinchedaru
Priyuni Raajyamuna – Priyulu (2)
Saayam Samayamuna – Cheri
Nemali Kokilalu – Raajun (2)
Paadi Sthuthinchunu – Aa Dinamu         ||Prabhuni||

Gorre Mekalunu – Aa Chirutha
Simha Jaathulunu – Oka Chota (2)
Bedhamu Leka – Barundi
Garika Meyunu – Aa Vela (2)
Kalasi Melagunu – Bhayapadaka          ||Prabhuni||

Nyaaya Neethulan – Mana Prabhuvu
Khaayamuga Delpun – Aa Naadu (2)
Saakshuluga Niluthum – Andaramu
Swaami Yesunaku – Dhwajametthi (2)
Chaati Yesunaku – O Priyudaa         ||Prabhuni||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply